Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:119 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 22.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det viser seg at Helse Vest over tid har bygget opp en buffer ved å holde tilbake deler av overføringene på regionalt nivå, samtidig som de lokale helseforetakene går med underskudd og må lånefinansiere investeringer.
Er dette i samsvar med intensjonen i de årlige bevilgningene til helsesektoren?

Begrunnelse

I 2007 gikk Helse Vest som region med 240 millioner kroner i overskudd, samtidig som de lokale helseforetakene gikk med 337 millioner kroner i underskudd samlet sett i regionen. Det innebærer at de lokale helseforetakene må lånefinansiere en større del av investeringene sine og at penger som Stortinget har bevilget til pasientbehandling i det året bevilgningen gjelder, blir holdt tilbake. Hadde pengene vært holdt tilbake gjennom året for å ha en sikkerhet ved årets slutt ville situasjonen vært forståelig, men når pengene holdes tilbake på regionnivå over flere år, svekker dette driften av de lokale helseforetakene der pasientbehandlingen foregår.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis presisere at Helse Vest RHF og deres underliggende helseforetak samlet sett har gått med underskudd hvert eneste år siden sykehusreformen, og at Helse Vest RHF dermed har brukt mer enn hva som er stilt til disposisjon gjennom statsbudsjettet.

Jeg vil også understreke at bevilgninger og styringskrav fra Helse- og omsorgsdepartementet stilles til hvert regionalt helseforetak som en helhet, og ikke til det enkelte helseforetak eller sykehus. Det regionale helseforetaket har dermed betydelig frihet med hensyn til hvordan de ønsker å innrette finansieringen som et ledd i å sikre forsvarlig drift og å oppnå budsjettbalanse i regionen som helhet. Dette innebærer at kriteriene for fordeling av midlene kan variere fra et år til det neste, eller at det stilles ulike krav til økonomiske resultater til de enkelte helseforetakene. Jeg har imidlertid tillit til at de regionale helseforetakene fordeler midler og stiller styringskrav på en slik måte at det gir best mulig pasientbehandling i regionen.

De regionale helseforetakene disponerer hvert år svært store budsjettposter. Av styringsmessige årsaker, og for å kunne ta høyde for noe av den usikkerheten som naturlig nok ligger i slike store budsjetter, har Helse Vest RHF både i 2007 og 2008 lagt inn en reserve i budsjettet for det regionale helseforetaket på 80-100 mill. kroner. Dette tilsvarer om lag 0,7 pst av den samlede inntektsrammen. Denne reserven har bidratt til at det regionale helseforetaket isolert sett har gått i overskudd i forhold til budsjett. Samtidig har de underliggende helseforetakene i regionen samlet sett hatt større underskudd enn det regionale helseforetakets overskudd. Det er derfor ikke slik at det er noen gjenværende midler hos Helse Vest RHF som kunne vært disponert til ytterligere pasientbehandling. Det er tvert imot slik at regionen har brukt mer enn det Stortinget har bevilget.