Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:121 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 22.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): På nyhetene i dag onsdag 22.10 ble det opplyst at Justisdepartementet vil innføre passplikt og passkontroll ved reise til Svalbard. Politimester Truls Fyhn kan ikke se at det er noe i dagens trussel- eller kriminalitetsbilde som kan forsvare et slikt inngripende tiltak overfor norske borgere som reiser til Svalbard.
Hvordan vil justisministeren forklare innføring av passkontroll til Svalbard, og ser ikke statsråden at dette er nok en oppgave som vil tappe politiet for viktige ressurser i en fra før anstrengt bemanningssituasjon?

Begrunnelse

Svalbard har i dag en bosetting på flere tusen norske borgere som i tillegg til sin adresse på Svalbard er pålagt en hjemstedsadresse på fastlandet. Innføring av passplikt og passkontroll vil representere en betydelig inngripen i norske borgeres hverdag og lede til en klar forskjellsbehandling basert på bosted. Sysselmannens kontrollbehov på Svalbard må kunne løses på andre måter enn ved innføring av en generell passplikt og passkontroll.
Etter hva jeg kjenner til slår Schengenavtalen fast at Svalbard er ikke-Schengen. Det vil derfor være en ensidig norsk beslutning å innføre passplikt og passkontroll til øygruppen.
Passkontroll er blant politiets mange pålagte oppgaver og legger beslag på viktig kapasitet som burde vært disponert til annet høyt prioritert politiarbeid, herunder sikring av en forsvarlig vaktberedskap og etterforskning av alle typer kriminalitet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet medfører bl.a. at det skal gjennomføres personkontroll av reisende til og fra Schengen-området. Dette er omtalt i St. prp. nr. 50 (1998-1999) om samtykke til inngåelse av Schengen-avtalen. Kontrollforpliktelsen går ut på å kontrollere identiteten til de reisende ved at de må fremvise godkjent identitetsbevis. For borgere av land utenfor EU/EØS-området skal det i tillegg kontrolleres om det er registrert informasjon om vedkommende i Schengen-informasjonssystem (SIS).

Svalbard er som kjent ikke en del av Schengen-området. Utgangspunktet for Schengen-personkontrollen for reisende mellom fastlandet og Svalbard har således vært å forene norske forpliktelser etter Schengen-avtalen med Svalbards spesielle situasjon som en del av Kongeriket Norge, men unntatt fra Schengen-avtalen.

Kontrollen med reisende til og fra Svalbard skjer med hjemmel i utlendingsforskriften. Politidistriktene med kontrollansvar for hhv. Gardermoen og Tromsø lufthavner er pålagt å forestå kontrollen. Det ble ved inntreden i Schengen-samarbeidet i 2001 tildelt personellressurser til politidistrikter som fikk ekstra arbeidsoppgaver knyttet til kontrolltiltak.

Det vurderes nå å foreta praktiske tilpasninger i reglene om identitetskontroll ved reiser til og fra Svalbard. Endringer av dagens regler vil fullt ut respektere retten som borgere av de land som er part i Svalbardtraktaten har til å reise til øygruppen så lenge de respekterer norsk lov. Det er ikke klart om og i tilfelle på hvilken måte slike endringer vil berøre norske borgere.