Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:122 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det er grunn til å stille spørsmål ved om dagligvarekjedene presser leverandørene til store prisavslag og hemmelige bonuser uten at dette medfører billigere varer i butikkene for kundene.
Er statsråden enig i at konkurranse er viktig for å gi forbrukerne lavere priser, og vil statsråden på bakgrunn av det som har kommet frem gjøre undersøkelser for å forsikre seg om at avtalestrukturen og konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet ikke er til hinder for lavere priser?

Begrunnelse

Espen Bogen har skrevet en bok kalt "Rik på pris". Boken setter spørsmålstegn ved begrepet "lavpris" i norsk dagligvarebransje, og forsøker å svare på hvordan så mange har kunnet bli så rike av å drive med lavpris i Norge. Ifølge forfatteren henger de høye prisene, maktkonsentrasjonen og det dårlige vareutvalget sammen med ett forhold; mangel på reell konkurranse i markedet.
NRKs FBI publiserte 15.10. 2008 en sak der Bogen uttalte at problemet med bonussystemet er at disse pengestrømmene lettere kan holdes skjult og at de gjør dagligvarene i norske butikker unødvendig dyre. Han uttalte videre at:

"Jeg tror prisene er 10-20 prosent for høye på grunn av bonussystememene som rår og den spesielle konkurransesituasjonen i Norge."

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Konkurranse er viktig for å holde oppe og videreutvikle et effektivt system for distribusjon av dagligvarer med god kvalitet og gunstige priser for forbrukerne. Den høye konsentrasjonen i norsk dagligvarebransje er en konkurransepolitisk utfordring. Det er fire store grupperinger på detaljleddet. Konsentrasjonen blant leverandørene er på mange viktige vareområder enda sterkere, på andre områder mindre. På denne bakgrunn har konkurransemyndighetene gjennom lang tid prioritert tilsynet med konkurransen i dagligvarebransjen. Flere av Konkurransetilsynets viktige inngrep i senere år har vært rettet mot ulike forhold her.

Det er stilt spørsmål ved om dagligvarekjedene presser leverandørene til store prisavslag og hemmelige bonuser uten at dette medfører billigere varer i butikkene for kundene, og om spørsmålsstillingen bør undersøkes nærmere.

Konkurransetilsynet gjorde for noen år siden en undersøkelse rettet inn mot såkalte hylleplassavgifter, eller faste beløp som leverandøren betaler i tilknytning til leveringskontraktene med en kjedemotpart. Undersøkelsen er publisert på Konkurransetilsynets hjemmeside. Hylleplassavgifter er eksempel på ordninger kan bidra til økt effektivitet, men de kan også ha konkurranseskadelige virkninger, spesielt hvis de er betaling fra en dominerende leverandør for ekskludering av konkurrenter. Konkurransetilsynet har ilagt meierivareleverandøren TINE et overtredelsesgebyr knyttet til spørsmål om ytelser for å oppnå eksklusivitet i forbindelse med årsavtaler med dagligvarekjeder. Saken er i skrivende stund til behandling i Oslo Tingrett etter at TINE ikke aksepterte tilsynets beslutning.

Forutsetningen for at lavere innkjøpspriser eller kostnader kommer forbrukerne til gode avhenger av at konkurransen i detaljleddet opprettholdes. Etter lengre tids undersøkelser fikk Konkurransetilsynet i 2007 stanset en praksis med ukentlig informasjonsutveksling mellom kjedene. Kjedene rapporterte sine priser inn til analysebyrået ACNielsen, som deretter sammenstilte opplysningene og gjorde dem tilgjenglige for kjedene. Tilsynet kom til at praksisen trolig representerte et brudd på konkurranseloven. Etter dette ble praksis endret, bl.a. blir priser nå rapportert hver fjerde uke, og informasjonen er langt mindre detaljert.

Konkurransetilsynet prioriterer som nevnt dagligmarkedet høyt. I dette inngår bl.a. oppfølging av pålagte meldinger om dominerende leverandørers avtaler med dagligvarekjedene. Tilsynet innkaller videre kjedene til årlige møter for å ta opp forhold i markedet som kan være til skade for konkurransen.

Jeg er orientert om at Konkurransetilsynet har hatt et møte med forfatteren av boken det er vist til i spørsmålet fra representanten Torbjørn Hansen. Jeg legger stor vekt på at det skal være konkurranse i dagligvaremarkedet og at Konkurransetilsynet arbeider aktivt for å hindre konkurransebegrensende adferd fra aktørenes side. Jeg har derfor bedt Konkurransedirektøren om å gi en vurdering av de forhold som er framkommet og om det er nødvendig med ytterligere tiltak for å opprettholde konkurransen i denne sektoren.