Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:124 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Når vil statsråden fremme en sak om elektrifisering i petroleumsnæringen?

Begrunnelse

I klimaforliket heter det at ”partene er enige om at arbeidet med utslippsfri kraft intensiveres” og at ”partene er enige om at elektrifisering som klimatiltak i petroleumsnæringen vil bli omtalt i egnet dokument fra Olje- og energidepartementet til Stortinget i 2008”. Petroleumsnæringen står for en stor andel av de norske klimagassutslippene. Utslippene fra olje og gassvirksomheten har siden 1990 nærmest doblet seg og utgjør i dag om lag 26 prosent av de totale utslippene av klimagasser.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er krav om at alle planer for utbygging og drift av olje- og gassfelt skal inneholde en analyse av mulighetene for kraftforsyning fra land. Dette gjelder både nye feltutbygginger og større modifikasjoner på eksisterende installasjoner. Elektrifisering må ses i lys av at det er betydelige variasjoner mellom de ulike installasjonene med tanke på tekniske egenskaper, kostnader og ikke minst den virkningen som blir påført andre brukere av kraft gjennom tilknyting til den alminnelige kraftforsyningen.

Det er per i dag flere felt som får hele eller deler av kraftforsyninga fra land. Installasjonene på Troll A og Ormen Lange blir i dag forsynte med kraft fra el-nettet, mens Valhall videreutvikling og Gjøa-feltet er vedtatt utbygd med kraft fra land. Totalt blir nærmere 40 pst. av norsk gass produsert med kraft fra land. Kraft fra land erstatter i disse prosjektene gassturbiner som ville ført til utslipp av om lag 3 mill. tonn CO2.

Jeg jobber kontinuerlig med å se på muligheter for å redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel, og både elektrifisering og andre klimatiltak vurderes. Samtidig skal utslippsreduksjoner være i samsvar med et mål om optimal ressursutnyttelse på norsk sokkel.

Forhold knyttet til elektrifisering og klimatiltak i petroleumssektoren er omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) OED, i kap 11 Sektorovergripande miljøvernpolitikk. Jeg vil komme til Stortinget nærmere om saken på egnet måte innen sommeren 2009.