Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:125 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 29.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Ordningen med grønne sertifikater trekker ut.
Hvordan vil Regjeringen følge opp løftet i klimaforliket om å etablere et alternativ til ordningen med grønne sertifikater som er like ambisiøst og virkningsfullt?

Begrunnelse

Klimaforliket bygger på at Regjeringen skal komme med et alternativ til ordningen med grønne sertifikater som skal være like omfattende og virkningsfullt. Ordningen skal innrettes slik at den over tid legger til rette for økt utbygging av ny fornybar elektrisitet i Norge i samme størrelsesorden som en ordning med grønne sertifikater ville gitt. Samtidig må ordningen innrettes slik at den gir mest mulig ny kraftproduksjon igjen for den offentlige støtten. Den forbedringen som Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2009 imøtekommer ikke det som er avtalt.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I klimaforliket var det en bred enighet mellom regjeringspartiene og øvrige partier på Stortinget, utenom Fremskrittspartiet, om å gjenoppta drøftingene med Sverige for å utvikle et felles marked for grønne sertifikater. Dersom man ikke lyktes med å komme frem til et resultat om grønne sertifikater innen 1. juli 2008, skulle regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til omlegging av ordningen for fornybar elektrisitet. Denne ordningen skulle innrettes slik at den over tid ville gi en utbygging i samme størrelsesorden som grønne sertifikater ville gitt.

Den 27. juni i år ble det lagt frem en forståelse med Sverige om utvikling av et felles marked for elsertifikater. Ambisjonen er å ha på plass de sentrale prinsippene for hvordan markedet skal utformes, og andre relevante spørsmål, innen 1. oktober 2009. Jeg vil fokusere på dette arbeidet framover.

Av klimaforliket framgår det at inntil et grønt sertifikatmarked er på plass vil investeringsstøtten til fornybar kraft innenfor dagens notifiserte ordning styrkes gjennom å åpne for et høyere støttenivå for å utløse nye prosjekter. Enova har nå fjernet sin øvre grense for investeringsstøtte på 25 prosent. Investeringsstøtten fungerer som en overgangsordning.