Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:128 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvordan vil Regjeringen følge opp klimaforliket og trappe opp innsatsen innen klimainformasjon?

Begrunnelse

Et viktig punkt i klimaforliket er at arbeidet med klimainformasjon skal trappes vesentlig opp. Arbeidet må ha som mål å formidle god og saklig informasjon om hvordan virksomheter og privatpersoner kan redusere egne utslipp av klimagasser, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig. For å nå dette målet er det behov for en opptrapping utover det som ligger i Regjeringens budsjettforslag for 2009.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev av 22. oktober 2008 vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant André Nicolai Skjelstad til skriftlig besvarelse.

Regjeringen satte i gang klimakampanjen ”Klimaløftet” i 2007 som et ledd i å styrke formidling og informasjon om klima. Klimaløftet skal gjennom mange ulike tiltak bidra til å øke klimakunnskapen og stimulere til mer klimavennlig atferd overfor befolkningen, kommuner og bedrifter. Som en oppfølging av klimaforliket har Regjeringen økt bevilgningen til Klimaløftet med 8 millioner i budsjettet for 2009. Dette er mer enn en dobling av Klimaløftets budsjett for 2008. Midlene vil bli brukt til en spesiell satsing overfor ungdom, foredragsturné, videreutvikling av nettsidene, tiltak som gir folk praktiske råd og lignende.

Det er så langt ikke tatt stilling til opptrapping utover 2009. Dette er både avhengig av underveisevaluering og om vi vil benytte oss av massekommunikasjon som vil være særlig ressurskrevende. Dette må vi komme tilbake til.