Skriftlig spørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:129 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 04.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): Arbeidet med E6 vest for Alta er nå stoppet opp ved Talvik. Dette er beklagelig ut fra at det er stor trafikktetthet, vegbanen er smal, svingede og trafikkfarlig.
Ser statsråden noen mulighet for løsninger som kan sørge for videre framdrift i arbeidet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en konsekvens av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009, er handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 for ruten E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger oppfylt. I handlingsprogrammet var prosjektet E6 Langnesbukta – Jansnes vest for Alta forutsatt gjennomført i fireårsperioden. Strekningen er på om lag 8 km og ble åpnet nå i oktober.

Videreføringen av utbyggingen av E6 vest for Alta er viktig, både av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet for befolkningen i området. Dette er også påpekt av regjeringspartiene i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Som et resultat av Stortingets behandling av stortingsmeldingen, ble den økonomiske rammen til denne ruten økt med 200 mill. kr. Midlene ble lagt til perioden 2010-2015.

Videreføringen av E6 vest for Alta er ikke prioritert i forslaget til statsbudsjett for 2009. P.g.a. av prosjektets viktighet for befolkning og næringsliv lokalt har jeg tatt initiativ til en dialog med Alta kommune og Alta kraftlag AL med tanke på et opplegg med forskuttering. Kommunen og kraftlaget har sagt seg villig til å forskuttere 15 mill. kr i 2009, mot refusjon i 2010. I tillegg vil Statens vegvesen stille til rådighet 15 mill. kr i 2009, slik at samlet bevilgning til prosjektet blir 30 mill. kr. Dette sikrer at den videre utbyggingen av E6 vest for Alta kan videreføres i 2009.

Dette representerer en mindre endring i forhold til St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Samferdselsdepartementets område. Stortinget er orientert om endringen, jf. mitt brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen 3. november 2008.

Regjeringen vil komme tilbake til den videre prioriteringen av E6 vest for Alta i forbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019.