Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:130 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Etter ønske fra lokale myndigheter og næringslivet i Hitra/Frøya/Snillfjord-regionen har Hitra Frøya Fastlandsamband A/S søkt om forlengelse av bompengeinnkrevningen ved Sandstad bomstasjon for å finansiere og fremskynde Dolmsundprosjektet.
Hvilke muligheter ser statsråden for en forsert behandling av denne saken, og når kan vi få saken til behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Hitra Frøya Fastlandssamband AS sendte 10. september 2008 inn sin bompengesøknad om forlengelse av bompengeperioden ved Sandstad bomstasjon f.o.m. 1. november 2008 og ut 2009 for å få realisert Dolmsundprosjektet (Rv. 714). Prosjektet var opprinnelig med i Fastlandspakken - fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya med godkjent bompengeperiode ut 2011. I første omgang ble Dolmsundprosjektet lagt på is pga. at man var redd for at bompengeinntektene ikke ville strekke til.
Senere ble prosjektet tatt inn i bompengepakken da inntektsgrunnlaget og kostnadene hadde blitt mye bedre enn antatt. Da Frøyatunnelen sto ferdig sommeren 2000, var det meningen å fortsette med Dolmsundprosjektet, men dette stoppet opp pga. kommunal uenighet om valg av trasé, og prosjektet ble derfor igjen lagt på is.
Etter sterk anmodning fra næringslivet ble kommunene enige om trasévalg i sommer, og det ble flertall i berørte kommuner (Frøya, Hitra og Snillfjord) og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ta inn Dolmsundprosjektet i fastlandspakken.
Alle formaliteter fra lokalt hold er på plass. Bompengesøknaden innebærer i første rekke en forskuttering av statlige midler på 88 mill. kr (2007-nivå) og en mindre delfinansiering av Dolmsundprosjektet. Forskutteringen innebærer at byggestart for prosjektet blir framskyndet fra 2014 til sommeren 2009.
For næringslivet er dette en veldig viktig sak. Hitra og Frøya står for hele 20 % av lakseproduksjonen i Norge, og herfra går årlig 14 000 vogntog med laks til en verdi på over 3 milliarder kr. Regionen Hitra-Frøya-Snillfjord står for ca 40 % av Sør-Trøndelag fylkes eksportverdier. Dagens vei er smal, svingete og utilfredsstillende for en rask voksende oppdrettsnæring. Det har vært alvorlige trafikkulykker på traseen.
Vegdirektoratet har nylig signalisert at de ikke greier å få søknaden om forlengelse ferdigbehandlet i Stortinget til 1. november 2008, og dermed stoppes innkrevingen ved Sandstad bomstasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått inn for å forlenge bompengeinnkrevingen i tilknytning til prosjektet rv 714 Fastlandssambandet Hitra – Frøya med vel ett år for å delfinansiere planlagt omlegging av rv 714 over Dolmøya i Hitra kommune. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 125 mill. kr som er forutsatt finansiert med bompenger, inkl. forskuttering av statlige midler.

Det legges opp til å fremme saken for Stortinget i høst i departementets samleproposisjon.