Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:156 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hvordan vil Regjeringen følge opp arbeidet med forbud mot oljefyring som grunnlast i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvm?

Begrunnelse

I klimaforliket har Regjeringen forpliktet seg til å forberede forbud mot oljefyring som grunnlast i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvm når man erstatter gamle oljekjeler eller i forbindelse med hovedombygginger som berører varmeanlegg, fra 2009. Ifølge avtalen skulle det tas stilling til dette spørsmålet i forbindelse med statsbudsjettet for 2009. Dette har Regjeringen ikke fulgt opp.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Endring i energibruk i boliger og bygg er viktig for å redusere klimagassutslippene. Det er en høyt prioritert oppgave for regjeringen å redusere energibruken i boliger og andre bygg, og å legge om til bruk av mer fornybar energi til oppvarming. I Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – byggesaksdelen), som ble lagt frem for Stortinget tidligere i år, er det gitt føringer om forbud mot oljefyring i nye bygg og ved hovedombygging.

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) fra Kommunal- og regionaldepartementet er det som en oppfølging av klimaforliket blant annet varslet forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger. Et forbud vil også omfatte hovedombygging. Det vises til at direkte bruk av elektrisk oppvarming og fossilt brensel skal begrenses. Bruk av alternative energikilder som for eksempel sol, bioenergi mv skal fremmes. Proposisjonen viser også til at klimaforliket har lagt til grunn at energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven skal revideres langt oftere enn det som hittil har vært vanlig, minimum hvert femte år.

Teknisk forskrift § 8-22 til gjeldende plan- og bygningslov regulerer energiforsyningen til bygg. I første ledd går det fram at bygning skal prosjekteres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Vi er i gang med å utarbeide ny teknisk forskrift, hvor vi vurderer skjerpede krav i teknisk forskrift § 8-22 og forbud mot oljefyring som grunnlast i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvm. Nye krav vil også gjelde ved hovedombygging. I forskriftsarbeidet vil det være naturlig å vurdere bruk av ikke-fornybare energikilder til topplast. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) om ny bygningsdel av plan- og bygningsloven er nå til behandling i Stortinget. Nye forskrifter skal etter planen være på plass når loven trer i kraft.

Jeg nevner at Olje- og energidepartementet har etablert Enova SF for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Det finnes i dag ulike støtteordninger for privatpersoner, kommuner og næring. Det er viktig at også regelverket stimulerer til miljøvennlig omlegging av energibruken.

Innføring av skjerpede miljøkrav i teknisk forskrift til ny plan- og bygningslov er ikke avhengig av tilskudd over statsbudsjettet.