Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:138 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Vil miljøvernministeren legge til rette for at lokalsamfunn som satser på reiseliv, kan utvikle sine arealer i et fornuftig og praktisk samspill mellom hensyn til allmennheten, landskapshensyn og reiselivets behov?

Begrunnelse

Mange lokalsamfunn i distriktene satser på reiseliv som fremtidig næringsvei. Dette er viktig for sysselsetting og for å opprettholde bosetting i områder som har begrenset potensial på andre områder. Dette vil ofte kreve en nødvendig tilpasning i lokalmiljøet med utbygging av bygningsmasse og infrastruktur som sikrer et konkurransedyktig og attraktivt tilbud. Dette må skje gjennom god arealplanlegging som sikrer at man samtidig tar vare på kvalitetene i naturmiljøet, landskapshensyn og allmennhetens behov. Bjugn Kommune og Lysøysundet er i en utfordrende situasjon blant annet knyttet til utflytting av industri og utviklingen i landbruket. I saken om kommunedelplan for Lysøya som Miljøverndepartementet nå har til behandling, har kommunen skånsomt lagt til rette for å utnytte Lysøysundets potensial som reiselivsdestinasjon i samarbeid med utbyggere med lokal forankring. Utbyggingsområdet er utenfor 100-meltersbeltet og utbyggingen vil legge til rette for at allmennheten får bedre atkomstmuligheter og tilgang til det aktuelle friområdet enn hva som er tilfellet i dag.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet knytter seg til Reguleringsplan for Lysøya Opplevelse i Bjugn kommune. Det er reist innsigelse til saken fra fylkesmannens miljøvernavdeling, og saken er nå til behandling i Miljøverndepartementet. Det er gjennomført befaring i området den 25. september, og både kommunen og utbygger fikk der god anledning til å informere om saken og legge fram sine synspunkter. Vi vil vurdere alle innspill nøye før saken avgjøres i departementet.