Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:139 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 28.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Helse- og omsorgsministeren forespeilet i januar 2008 at regjeringen ville komme tilbake til opprettelse av Norsk Helsearkiv senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2009. En kan imidlertid ikke se at dette er fulgt opp.
Hvor står saken nå, og når kan det ventes at planene om dette høyst nødvendige helsearkivet blir realisert?

Begrunnelse

Det vises til svar fra helse- og omsorgsministeren på skriftlig spørsmål fra undertegnede datert 9.01.2008. I svaret viste statsråden til NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene, hvor en depotordning samt kassasjons- og avleveringsregler for helsearkivmateriale fra spesialhelsetjenesten ble utredet. Så langt vi kan lese av svaret fra helsestatsråden datert 9.01.2008, er man innstilt på å opprette et Norsk Helsearkiv så snart som mulig. Det er en kjensgjerning at denne saken haster, og at det er enighet om at arkivsituasjonen for helsearkivene er utilfredsstillende.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er svært enig i at det er nødvendig å få på plass en depotordning samt kassasjons- og avleveringsregler for helsearkivmateriale. Av forskjellige grunner har behandlingen i departementet av denne saken blitt noe forsinket.

Regjeringen tar imidlertid sikte på i løpet av kort tid, å sette ned en arbeidsgruppe med deltakelse fra berørte departementer og virksomheter. Arbeidsgruppen skal utrede og komme med forslag til organisering/ ansvar/ funksjoner for Norsk helsearkiv, økonomiske konsekvenser av etablering, samt vurdere lokalisering. Jeg regner med at dette arbeidet vil være avsluttet i løpet av første halvår 2009.