Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:140 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 29.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Nye anslag viser at forslaget til statsbudsjett for 2009 ikke har tatt høyde for den kraftige økningen i konkurser og tvangsavvikling av norske bedrifter som vi nå får nye rapporter om.
Hva vil Regjeringen gjøre for å motvirke en slik utvikling og vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med nye anslag og eventuelt forslag til omprioriteringer og endringer før statsbudsjettet vedtas?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen i dag, 23. oktober, har antallet konkurser og tvangsavviklinger av norske bedrifter økt med 50 prosent sammenlignet med samme periode som i fjor. Dette framkommer av tall avisen har hentet inn fra Brønnøysund-registrene. Bare i september og oktober i år er tallet 1.434. I st. prp 1 (2008-2009) forventer Regjeringen en helt annen utvikling i 2009. Departementet budsjetterer med en betydelig nedgang i utgiftene knyttet til statsgaranti for lønnskrav ved konkurs i forhold til saldert budsjett for 2008. Departementet anslår at bevilgningene vil bli redusert fra 430 mill. kroner til 320 mill. kroner, en nedgang på om lag 25 prosent i utgiftene.
Departementet viser videre utelukkende til utviklingen tidligere i år når de skriver at

"i første kvartal 2008 ble det åpnet 753 konkurser. Dette er en nedgang på 14 rosent sammenlignet med samme periode i 2007. Det antas en viss økning i antall konkurser fremover bl.a. som følge av sterk nyetablering de senere årene. SSB legger i sine prognoser for 2008 og fremover til grunn en noe dempet vekst i fastlandsøkonomien og høyere rente og økte lønninger som følge av et stramt arbeidsmarked, noe som antas å påvirke antall konkurser i negativ retning."

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram (10.10.08) har SSB kommet med nye prognoser som ikke lenger legger til grunn en noe dempet vekst i fastlandsøkonomien, men en bråstopp av veksten og økt arbeidsledighet og flere konkurser og tvangsavviklinger. Det er derfor åpenbart at Regjeringens forslag til statsbudsjett på en rekke punkter er basert på et altfor optimistisk anslag og at det er behov for nye anslag og korrigerte bevilgninger før Stortinget vedtar statsbudsjettet for 2009.
Det vil videre være behov for et sett av virkemidler overfor norsk næringsliv generelt og for småbedrifter spesielt for å hindre at utviklingen eskalerer ytterligere. Regjeringens forslag til innstramminger i formuesskatt og arveavgift er helt feil virkemidler i den konjunktursituasjon vi nå ser utvikler seg.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det er for tiden betydelig usikkerhet om den internasjonale konjunkturutviklingen og hvilke effekter denne vil få på norsk økonomi. Regjeringen følger derfor utviklingen nøye og vil komme tilbake til Stortinget når den vurderer at situasjonen tilsier det. Når det gjelder bevilgningene til den statlige lønnsgarantiordningen har jeg følgende svar på Representantens spørsmål:

Utbetalingene over kap. 2542, post 70 er sterkt konjunkturavhengig og har sammenheng med antall konkurser, antall ansatte, ansiennitet og lønnsnivå i de bedrifter som rammes av konkurs. Estimatene som danner grunnlag for bevilgningsforslag er basert på analyser for utviklingen i arbeidsmarkedet og norsk økonomi fra bla. SSB og CreditInform.

Grunnet stor usikkerhet knyttet til bevilgningsforslagene blir bevilgningsnivået vurdert tre ganger pr. budsjettår: ved forslag til statsbudsjett, ved revidert nasjonalbudsjett og ved nysaldering av statsbudsjettet.

Utbetalingene over kap 2542, post 70 i et budsjettår er delvis basert på saker innkommet til NAV i det aktuelle budsjettåret og foregående budsjettår. Det regnes ca. 6 mnd. fra konkurs oppstår til utbetalinger kan finne sted.

Ved å ta hensyn til både fremtidige prognoser og det faktum at utbetalingen er basert på antall konkursbo/lønnsgarantisaker 6 mnd. tilbake i tid, anser Regjeringen at det er tilstrekkelig å vurdere bevilgningsbehovet tre ganger pr. budsjettår for å ivareta kravet til realistisk budsjettering.

Økningen i antall konkurser i september /oktober 2008 som Stortingsrepresentant André N. Skjelstad viser til, vil påvirke utbetalingene på vårparten 2009. Størrelsen på disse utbetalingene vil være med å danne grunnlag for innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2009. På det tidspunkt vil vi ha et bedre grunnlag for å beregne riktig bevilgningsnivå for 2009, enn det vi har grunnlag for nå.

For ordens skyld kan det nevnes at bevilgningen over kap. 2542, post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, er en overslagsbevilgning og arbeidstakere som rammes av konkurs vil derfor kunne få utbetalt opparbeide lønnsrettigheter uavhengig av bevilgningsnivået.