Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:143 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden vurdere ytterligere tiltak for studenter med dysleksi slik at disse kan få muligheten til å avlegge en adekvat tilpasset eksamen, som kompenserer for konsekvensen av deres funksjonshemning?

Begrunnelse

Enkelte dyslektikere velger på tross av sitt handikap å ta høyere utdanning.
En stor andel dyslektikere som velger å ta høyere utdannelse, har utviklet gode strategier for tilegnelse av kunnskap, og trenger dermed ofte ikke tilpasning i innlæringsprosessen. Mange dyslektikere opplever imidlertid liten eller ingen imøtekommenhet eller forståelse når det gjelder behovet for tilrettelagt eksamen.
Undertegnede er i denne forbindelse gjort kjent med at flere utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning ikke gir dyslektikere en adekvat tilrettelagt eksamen.
Det har imidlertid vist seg å være store variasjoner innenfor en og samme utdanningsinstitusjon i hvilke grad dyslektikere imøtekommes. M.a.o. det er mer eller mindre tilfeldig hvilken høyere utdannelse dyslektikere vil kunne lykkes med. Et eksempel på et positivt unntak er Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor flere dyslektikere har rapportert at de har fått adekvate tilretteleggelse av eksamener, slik at det har vært mulig å fullføre masterstudier.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det skal legges til rette for et likeverdig og tilgjengelig læringsmiljø for alle studenter i høyere utdanning. Av lov om universiteter og høyskoler fremgår det at ansvaret for studentenes læringsmiljø er lagt til institusjonene, og at dette ansvaret også gjelder i forhold til studenter med funksjonsnedsettelser. I lovens § 4-3 (5) heter det:

”Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.”

Denne bestemmelsen skal også bidra til at studenter med særskilte behov kan få prøvet sine kunnskaper og ferdigheter på en faglig betryggende og rettferdig måte, uten at det går utover de faglige krav som stilles ved det aktuelle studiet.

Jeg vil i denne sammenheng også vise til at institusjonene skal ha handlingsplaner for funksjonshemmede. En slik plan vil vise hvordan institusjonene legger til rette for funksjonshemmede studenter, herunder også studenter med dysleksi. Videre arbeider den nasjonale pådriverenheten for funksjonshemmede i høyere utdanning ved NTNU, i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og utvalgte institusjoner, med å utvikle en universelt utformet digital plattform for tilgjengelighet til studielitteratur. Dette tror jeg på sikt vil vise seg å være et godt virkemiddel for å oppnå bedre tilgjengelighet til høyere utdanning også for denne studentgruppen.

Jeg er enig med representanten Dørum når det gjelder betydningen av god tilrettelegging. Som nevnt er hovedansvaret på dette området lagt til universitetene og høyskolene, men jeg vil fortsette å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å skape et godt tilrettelagt læringsmiljø for alle studenter innenfor høyere utdanning.