Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:144 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Vil departementet vurdere å innføre en egen forskrift for å kunne definere innskyterbegrepet i § 2-10 i banksikringsloven nærmere, for eksempel slik at klientkonti og Overformynderiets innskudd kunne dekkes med mer enn 2 mill. kroner?

Begrunnelse

Den internasjonale finanskrisen har ført til at mange føler usikkerhet for sine bankinnskudd, også i Norge. For de aller flestes vedkommende vil Bankenes sikringsfonds innskuddsgaranti med inntil kr. 2.000.000 være dekkende og god nok sikkerhet. Mange vil også kunne tilpasse seg ved å spre beløp over flere konti.
Det er imidlertid enkelte spesielle tilfeller hvor innskuddsgarantien i verste fall ikke er tilpasset dagens situasjon ved en eventuell bankkonkurs. Dette gjelder spesielt klientkonti, for eksempel eiendomsmegleres og advokaters klientkonti og umyndiges konti som er forvaltet av Overformynderiet.
Dette er ingen ny problemstilling. Kredittilsynet foreslo i 1997 å fastsette en forskrift for å kunne definere innskyterbegrepet i § 2-10 i banksikringsloven nærmere, for eksempel slik at klientkonti og Overformynderiets innskudd kunne dekkes med mer enn 2 mill. kroner.
Advokatforeningen anmodet Finansdepartementet i 2003 om å endre ordningen slik at beløpsgrensen skulle gjelde den enkelte klient med midler på den felles klientkontoen.
Finansdepartementet har ved begge disse tilfellene avvist forslagene ved å vise til at det i stedet kan opprettes én klientkonto per klient, og det er tydelig for banken hvem kontoen gjelder for, vil det være klienten som er å anse som innskyter. Det samme vil gjelde for Overformynderiets innskudd.
Dette synes imidlertid unødvendig byråkratisk og det er ikke sikkert det er like lett å tydeliggjøre overfor banken hvem kontoen gjelder for slik departementet hevder. I Advokatforskriften (Forskrift 1996-12-20 nr 1161) § 3-2 heter det bl.a. følgende:

”En felles klientbankkonto for klientene skal opprettes i advokatens navn. Eventuelle særskilte klientbankkonti for de enkelte klienter skal i tillegg lyde på klientens navn. Klientmidler i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet skal ikke blandes sammen med de øvrige klientmidlene, men må settes inn på særskilt klientbankkonto.
Klientbankkonto kan bare disponeres av advokaten eller den han gir skriftlig fullmakt. Advokaten er ansvarlig for enhver transaksjon med klientmidlene.”

Og selv med den tilpasning som departementet argumenterer for, vil det som oftest i dagens boligmarked være innskudd som står på klientkonto som langt overstiger grensen for 2 mill. kroner.
Jeg anmoder derfor departementet i forskrift å fastsette høyere dekning for spesielle typer innskudd eller innskudd fra særskilte innskytere som for eksempel megleres og advokaters klientkonto og umyndiges midler som forvaltes av Overformynderiet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Norge har en valgt å sette en generell og høy grense for hvilke innskudd som skal være garantert av Bankenes sikringsfond. En slik generell og høy innskuddsgrense er relativ enkel å administrere og kommunisere, og skaper ikke omgåelsesmuligheter. Dekningsgrensen på to millioner kroner per innskyter per bank er i utgangspunktet meget høy i internasjonal sammenheng og vurderes å gi en god beskyttelse for innskytere. I den grad dekningsgrensen skulle oppfattes som for lav i forhold til nevnte typer av innskudd, er dette fordi disse innskuddene representerer sparemidler fra mer enn én innskyter eller klient.

Finansdepartementet ser at det kan være praktisk å samle midler fra flere innskytere eller klienter på en felles konto, men ser ikke at dette er et tilstrekkelig tungveiende argument for å forskriftsfeste høyere dekningsgrenser på slike konti. Det vises i den sammenheng bl.a. til at midlene for alle innskyterne eller klientene ikke trenger å bli holdt på en felles konto, men at det kan opprettes individuelle konti.

Det er tidligere tatt opp fra ulike hold forslag om at ulike typer innskudd bør gis særbehandling ved unntak fra den generelle to millioner kroners grensen. Jeg ønsker ikke å etablere særregler for ulike typer innskudd.