Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:147 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Forsvarskomiteen har anbefalt at Forsvaret selv må avgjøre hvor ledelsen for Alliert treningssenter Nord skal lokaliseres.
Hvorfor velger forsvarsministeren å se bort fra et flertall i Stortingets fagkomité og fra Forsvarets egne anbefalinger i denne saken, og taler ikke en samlet vurdering for at man omgjør de direktiver som er gått ut fra Forsvarsdepartementet slik at ledelsesstaben på 4-5 ansatte blir lokalisert ut fra hva som er best for å legge til rette for alliert trening i Norge?

Begrunnelse

Ved behandling av ny langtidsplan for forsvaret uttalte Forsvarskomiteen:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og representanten Bendiks H. Arnesen fra Arbeiderpartiet, ser klart verdien av en samling av stabsfunksjonen for den allierte treningsvirksomheten, men ser ikke umiddelbart rasjonale bak å binde "hovedsete" for treningssenteret til Porsangermoen. Den foreslåtte lokaliseringen av ledelsen synes heller ugunstig for allierte avdelinger. Flertallet har også registrert at en arbeidsgruppe under FOHK har vurdert organiseringen av alliert øvingsvirksomhet i perioden 2009 - 2012, og har påpekt ulemper ved en slik lokalisering. På denne bakgrunn forutsetter flertallet at Forsvaret selv gis anledning til å organiseres stab ATS mellom Åsegarden og Porsanger ut fra hva som er operativt hensiktsmessig og kostnadseffektivt."

Nå er ledelseselementet besluttet flyttet til Porsangmoen til tross for at dette er dyrt, men kanskje viktigst av alt i praksis betyr å flytte den norske treningsledelsen bort fra området hvor hovedtyngden av de allierte styrkene kommer til Norge for å trene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen fortsetter sin tydelige satsing på nordområdene, slik vår politikk har vært siden tiltredelsen. Dette har også konsekvenser for hvordan Forsvaret innrettes, og Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge vil bli styrket. Forsvarsdepartementet vil, som en del av denne politikken, fortsette å legge til rette for alliert trening i Norge, og ser det i lys av vår vektlegging av nordområdene som naturlig at også den allierte treningen i større grad foregår i nord. En organisatorisk samling til ett Alliert treningssenter lokalisert i nord bidrar til dette.

Av Innst. S. nr. 318 (2007–2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008), fremgår det at for-svarskomiteen uttrykte støtte til at Alliert treningssenter/Sør på Bømoen og Alliert treningssenter/Nord i Åsegarden legges ned, og at et nytt Alliert treningssenter organiseres som underlagt virksomhet av Forsvarets operative hovedkvarter.

Det fremgår videre at komiteens flertall bl.a. ikke ser et ”umiddelbart rasjonale bak å binde ”hovedsete” for treningssenteret til Porsangmoen”. Komiteen har også registrert at en arbeidsgruppe under FOHK har vist til ulemper ved en slik organisering. Komitéflertallet forutsetter likevel at ”Forsvaret selv gis anledning til å organisere stab ATS mellom Åsegarden og Porsanger ut fra hva som er operativt hensiktsmessig og kostnadseffektivt”. Det ble ikke votert over lokalisering av Alliert treningssenter under Stortingets behandling av saken.

For Regjeringen har det vært viktig å sikre et fortsatt militært nærvær i Porsanger. Lokaliseringen av hovedsetet for Alliert treningssenter til Porsangmoen må derfor sees i sammenheng med en videreføring av befalsutdanning for Heimevernet på Porsangmoen, etablering av ett samlet heimevernsdistrikt i Finnmark med distriktsstab på Porsangmoen, flytting av jegerkompaniet fra Porsangmoen til Setermoen og videreføring av Halkavarre skyte- og øvingsfelt. Lokaliseringen til Porsangmoen vil dessuten være viktig for å opprettholde en fortsatt alliert treningsaktivitet i Finnmark.

Alliert treningssenter vil, i tillegg til hovedsete og infrastruktur på Porsangmoen, ha en underavdeling med infrastruktur i Åsegarden og infrastruktur på Evenes. Forsvars-departementet legger til grunn at Alliert treningssenter skal ha nødvendig fleksibilitet til å utøve vertslandsstøtte ved bruk av Porsangmoen, Åsegarden og Evenes. Ut over dette vil øvrige enheter i Forsvaret fortsatt kunne være vertsavdelinger for utenlandske styrker i forbindelse med trening eller øving, men innenfor rammen av egen infrastruktur. For utenlandsk sjø- luft- og heimevernstrening videreføres eksisterende ordninger. Dette innebærer at det fortsatt vil drives alliert trening også i Troms, blant annet i Bardufossområdet.