Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:148 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ifølge Laagendalsposten fredag 17. oktober, så hadde politiet ikke noen lokale patruljer på dagvakt i Kongsberg og Flesberg lørdag 11. oktober. Dette har skapt stor bekymring blant innbyggerne og mange er meget oppgitte. Det ble anmeldt en rekke mindre forhold denne helgen, bl.a. om skyting av softgun uten at politiet rykket ut.
Mener justisministeren at det er akseptabelt at politipatrujle som f.eks. befinner seg i Drammen må kjøre den lange turen til f.eks. Flesberg ved hendelser som krever politiets hjelp?

Begrunnelse

I svaret fra justisministeren så hadde det vært fint å få en oversikt på hvor ofte det har vært så lav bemanning at det ikke er noen politipatrulje på vakt i Kongsberg.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Denne regjeringen arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for beredskap og service. Vi har ikke bare videreført den økning som Bondevik II-regjeringen la opp til før valget i 2005, men har i tillegg økt politiets budsjetter med om lag 2 milliarder kroner nominelt i perioden 2006-2009, eller 800 mill. kroner når lønns- og prisvekst er fratrukket.

Hovedutfordringen for politi- og lensmannsetaten nå og en tid fremover er mangelen på politiutdannet personell. Under Bondevik II-regjeringen var opptaket av studenter over de fire årene fra 2002 til 2005 til sammen 1128 studenter. Erfaring har vist at dette ikke er tilstrekkelig. Antallet ferdigutdannede polititjenestemenn i dag er med andre ord for lavt til å dekke behovet. Regjeringen økte derfor opptaket ved Politihøgskolen i 2007 og 2008 til 432 studenter pr år. Allerede etter tre år med denne regjeringen er opptaket høyere, til sammen 1224 studenter, enn det Bondevik II-regjeringen hadde i løpet av fire år. I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å øke opptaket til Politihøgskolen til rekordhøye 552 studenter. For perioden 2006-2009 vil det samlede opptaket ved Politihøgskolen bli 1776 studenter. Politihøgskolens budsjett foreslås styrket med 30 mill. kroner.

I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider regjeringen med å organisere politiet på en måte som gir bedre ressursutnyttelse. Utdannede polititjenestemenn må i større grad ut i aktiv tjeneste, og de oppgaver som kan utføres av sivile bør utføres av sivile. Politidirektoratet har satt i gang en rekke tiltak, blant annet rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn for politioppgaver. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2009 foreslått å øke bevilgningen med 10 mill. kroner for å ansette sivile slik at politiutdannet personell kan frigjøres for politioperativt arbeid.

Det er på kort sikt begrenset hvor mange nyutdannede som kan rekrutteres fra Politihøgskolen. Det er i tillegg til å utdanne flere polititjenestemenn viktig å få erfarne tjenestemenn til å stå lengre i arbeid. Det er nå 149 tjenestemenn som fortsatt er i tjeneste som følge av seniorpolitiske tiltak i politidistriktene. Politidirektoratet har satt i gang et arbeid med å oppdatere direktoratets veileder i seniorpolitikk, og seniorpolitikk er i 2009 et satsingsområde i politi- og lensmannsetaten.

Politidirektoratet har i forbindelse med arbeidet med bemanningsutredningen ”Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet”, gjennomført en analyse av politiets responstid i fem ulike politidistrikt. Undersøkelsen viser at responstiden i hovedsak er akseptabel for akutte oppdrag. Relativt uavhengig av befolkningstetthet, geografi og topografi er responstiden i gjennomsnitt 9-10 minutter. Undersøkelsen viser videre at hovedtyngden av akutte oppdrag skjer på tider der politiet har mest ressurser tilgjengelig, og innenfor geografiske områder der politiet har valgt å plassere sine ressurser. Politiet er med andre ord til stede der det er størst sannsynlighet for at alvorlige hendelser inntreffer. Politiets desentraliserte struktur sikrer langt på vei en akseptabel responstid. Det er et mål for denne regjeringen å sikre et politi med en tjenesteenhetsstruktur som ivaretar publikums behov for trygghet, service og beredskap. For å videreutvikle organiseringen lokalt blir det gjennomført en prøveordning i to politidistrikter.

Politidirektoratet har innhentet redegjørelse fra politimesteren i Søndre Buskerud, som opplyser at Kongsberg politistasjon ikke har hatt bemannet patrulje på dagtid to helger den siste måneden. Årsaken er høyt sykefravær kombinert med at tjenestemennene i større grad enn tidligere verner om sin fritid. Distriktet har iverksatt HMS-tiltak.

Søndre Buskerud politidistrikt er inndelt i fire regioner. Rollag, Flesberg og Kongsberg utgjør region 4. Når det ikke er politidekning i denne regionen, er patruljen i Eiker nærmest. Utrykningstid fra Eiker til Kongsberg er ca 10-20 minutter, avhengig av hvor patruljen befinner seg.

Skyting med softgun på en ungdomsklubb som Laagendalsposten viser til, ble korrigert til å handle om ungdommer som pekte på hverandre med laserlys.

Politimesteren rapporterer videre at det er opprettet politiråd både i Rollag, Flesberg og Kongsberg. Dette har bidratt til å videreføre det allerede godt etablerte samarbeidet mellom lokalt politi og kommune.