Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:149 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Stortingets spørretime 22.10.08 uttalte statsråden at "Når det gjelder det som defineres som noe større vannkraftprosjekter, er det prosjekter som vi må vurdere i hvert tilfelle ut fra en konsesjons-behandling."
Kan statsråden bekrefte at denne positive holdningen til større vannkraftprosjekt vil gjøre seg gjeldende i regjeringens politikk, slik at man faktisk er åpen for å vurdere større vannkraftprosjekter, og ikke konsekvent henviser til Jens Stoltenbergs nyttårstale fra 2000/2001?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Vannkraften har vært et viktig grunnlag for velferd og verdiskaping i over hundre år. Utvikling av vannkraftressursene har gitt oss en energiforsyning som i all hovedsak er basert på utslippsfri, fornybar energi. Vannkraft vil også i fremtiden være den sentrale energikilden i vår kraftforsyning. Verdien av vannkraft kan komme til å øke i årene fremover. Ikke minst kan økt utbygging av uregulert fornybar produksjon gi økt etterspørsel etter regulerbar vannkraft.

Konsesjonsbehandling er det sentrale virkemiddel for vurdering av enkelte vannkraftprosjekter. Samlet plan og verneplan for vassdrag legger rammer for hva kan konsesjonssøkes. Regjeringen har styrket NVEs kapasitet innen konsesjonsbehandling vesentlig. Nest etter kraftledninger i sentral- og regionalnettet, er vannkraft gitt høyeste prioritet i konsesjonsbehandlingen, særlig prosjekter med reguleringsevne.

I konsesjonsbehandlingen skal alle positive og negative virkninger av et prosjekt vurderes og avveies. Forvaltningens oppgave er å sørge for at vannressursene utnyttes til størst mulig fordel for samfunnet, og at prosjektene som realiseres på best mulig måte dekker kraftforsyningens behov i forhold til de berørte miljøverdiene.

For øvrig vil jeg vise til mitt svar på Representantforslag nr. 8: 134 (2007-2008) om helhetlig vannkraftsatsing, jf. brev fra Energi- og miljøkomiteen av 21. august d.å.