Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:151 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil finansministeren se på mineraloljeavgiften for taretrålerne på nytt, og sørge for at denne næringen ikke blir utsatt for konkurransevridende og diskriminerende avgifter som setter næringens lønnsomhet i fare?

Begrunnelse

Taretrålerne opererer på kysten fra Rogaland til og med Sør-Trøndelag, har mottaksanlegg langs kysten og næringen er av betydning for en del lokalsamfunn. Denne virksomheten genererer også direkte og indirekte en ikke ubetydelig verdiskaping.
Virksomheten er imidlertid utsatt for konkurransevridende og diskriminerende tiltak. Taretrålerne er den eneste gruppe næringsfartøy som ikke får refundert noe av mineraloljeavgiften de betaler. Denne konkurransevridende forskjellsbehandlingen går ut over lønnsomheten og får nå også betydning for rekrutteringen i næringen.
Taretrålerne er råstoffleverandør til en alginatfabrikk på Vormedal i Karmøy med 100 ansatte, og manglende lønnsomhet for trålerne kan medføre dramatiske konsekvenser for råstoffleveransene og fabrikkens fremtid.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det gis fritak for mineraloljeavgift (grunnavgift på fyringsolje) for bl.a. mineralolje til bruk i skip i utenriks fart, gods- og passasjertrafikk i innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære og fjerne farvann, anlegg på kontinentalsokkelen og forsyningsflåten. Dette innebærer i praksis at så godt som all bruk av skip i næringsøyemed er fritatt for avgiften.

Fritaket for fiske og fangst i nære farvann er avgrenset til fartøy som er innført i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster. Taretrålere er ikke innført i dette registeret og er dermed ikke fritatt for grunnavgiften på fyringsolje.

Regjeringen vurderer endringer i særavgiftene i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet. Jeg kan derfor ikke nå forskuttere hvilke vurderinger Regjeringen vil gjøre i budsjettet for 2010.