Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:152 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansdepartementet har nylig fastsatt en forskrift som gjennomfører endringer i de internasjonale regnskapsstandardene IAS 39 og IFRS 7. Endringen åpner for at man i enkelte tilfeller kan unnlate nedskriving av finansielle instrumenter til markedspris. Dette betyr at finansinstitusjoner som følger denne endringen kan rapportere bedre tall enn tidligere regnskapsregler tilsa.
Kan finansministeren opplyse hva begrunnelsen for denne endringen er og hvorfor denne endringen blir foretatt nå?

Begrunnelse

Ifølge pressemelding fra DNB Nor vil konsernet benytte denne muligheten og slipper dermed å nedskrive for ca 1,2 mrd i tredje kvartal. Dette fordi man ikke lenger trenger å nedskrive porteføljen til det nivået som markedet mener er riktig. I tillegg til dette tilbakeføres tidligere førte tap på kroner 2.6 mrd over resterende gjennomsnittlige løpetid. Om markedet priser obligasjonsporteføljen korrekt eller ikke er det kun fremtiden som kan gi svar på. Uansett er det betenkelig at man lager forskrifter som åpner opp for å avvike fra den prisingen som markedet setter.
En slik endring kan også medføre at rapporterte regnskaper blir mindre troverdige og dermed forsterke usikkerheten om hva som er korrekt verdi for selskaper som benytter denne muligheten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet fastsatte 16. oktober en forskrift som gjennomfører endringer i de internasjonale regnskapsstandardene IAS 39 og IFRS 7. Det gjelder endringer i reglene for regnskapsføring av finansielle instrumenter som ble fastsatt av det standardsettende organet IASB den 13. oktober og vedtatt i EU ved en egen forordning den 15. oktober. Endringen gir, i den aktuelle situasjonen med finansiell uro, en begrenset mulighet til ikke umiddelbart å nedskrive finansielle instrumenter til markedsverdi ved at det åpnes for såkalt omklassifisering av finansielle instrumenter i handelsporteføljen. Endringen er fastsatt for å bringe IFRS-reglene på linje med tilsvarende regler i amerikanske regnskapsregler (US GAAP). EU-kommisjonen har, i forlengelsen av uttalelser fra regjeringssjefene i EU om behovet for raskt å se på regnskapsreglene, også gitt en erklæring om at det kan bli aktuelt med ytterligere endringer i nær framtid. Finansdepartementet følger dette arbeidet.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EU-regler om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). I EU har disse reglene direkte virkning, det vil si at EU-reglene gjelder for foretak i EU uten at det gjøres egne vedtak i medlemslandene. I Norge må reglene fastsettes ved forskrift i medhold av regnskapsloven. Det er av vesentlig betydning at de gjeldende IFRS-reglene er de samme i Norge som i EU. Forskriften ble derfor fastsatt uten opphold etter vedtakelsen i EU.