Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:153 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I stortingsmelding 37 "Straff som virker" understrekes betydningen av en helhetlig oppfølging av personer som soner eller har sonet. Meldingen presiserer at frivillige organisasjoner er viktige i dette arbeidet. Dette uten at det er satt av noen midler til dette arbeidet i budsjettforslaget.
Hvordan ser statsråden for seg at frivillige organisasjoners oppfølgingsarbeid skal finansieres?

Begrunnelse

Kirkens sosialtjeneste er en av aktørene i frivillig sektor som driver oppfølgingsarbeid i forhold til voksne som har bakgrunn i kriminalitet. Oppfølgingsavdelingen har 12 virksomheter som drives av en kombinasjon av ansatte og mange frivillige medarbeidere. Crux oppfølgingssenter i Sandnes har to ansatte og rundt 15 frivillige medarbeidere. De ønsker å styrke innsatsen når det gjelder oppfølging av personer under og etter soning - i fengsel eller under friomsorgens tiltak. Til det er de avhengige av økt offentlig støtte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere når straffedømte skal tilbakeføres til samfunnet. Regjeringen ønsker å øke samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de frivillige organisasjonene i forbindelse med tilbakeføringsgarantien.

Som et ledd i dette foreslås det i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Justis- og politidepartementet å øke bevilgningen under kap. 430 post 70 til frivillig virksomhet under kriminalomsorgens virkeområde fra 17,137 mill. kr i saldert budsjett 2008 til 19,391 mill. kr i 2009. Forslaget innebærer en økning på 1,5 mill. kr utover prisjustering, og deler av økningen foreslås benyttet til å øke tilskuddet til WayBack (tidligere Livet etter soning) som har som formål å hjelpe løslatte til en lettere overgang til samfunnet. Jeg vil også minne om at bevilgningen på kap. 430 post 70 allerede er økt vesentlig i denne stortingsperioden, bl.a. til å øke tilskuddet til Kirkens Sosialtjeneste. I 2005 ble det utbetalt tilskudd på til sammen 11,005 mill. kr fra denne posten.

Forslagene i stortingsmeldingen representerer den retningen regjeringen ønsker for straffegjennomføringspolitikken i framtiden. Regjeringen vil komme tilbake til iverksetting av tiltakene på egnet måte etter at meldingen er behandlet av Stortinget.