Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:154 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Til Nortura magasinet uttaler statsråden at han tror det er store muligheter for eksport av norsk lam og at det er et tankekors at det er nesten umulig å få tak i norske landbruksvarer i utlandet mens det er lett å få tak i fiskeriprodukter. Statsråden har selv stor erfaring fra fiskerisektoren.
Hvordan har statsråden tenkt til å benytte sine erfaringer fra fiskerisektoren til å bidra til at norsk landbruk tenker mer eksportrettet?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til spørsmål nr 154 fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr vedrørende min uttalelse til Norturamagasinet om at det er store muligheter for eksport av norsk lam.

Norsk lam er av ypperste kvalitet. Dette ble bl.a. bekreftet under Bocuse d`Or, Europamesterskapet i kokkekunst, i Stavanger i sommer. Da ble norsk lam, sammen med norsk laks, valgt til hovedråvarer. Det bør derfor, på noe sikt, være mulig å få til eksport av særskilte produkter, av høy kvalitet, fra norsk lam og til særlig betalingsvillige markeder internasjonalt.

I den samme artikkelen som representanten Kielland Asmyhr viser til, uttaler jeg imidlertid også at norsk sauehold ikke uten videre kan sammenlignes med oppdrettssnæringen for laks. Dette har bakgrunn i at norsk husdyrhold historisk i liten grad har vært rettet mot eksport. I tillegg er det er det også tids- og ressurskrevende å satse på eksport. Med utgangspunkt i et høyt kostnadsnivå i Norge begrenser dette i dag mulighetene for eksport av produkter fra norsk jordbruk i noen større målestokk.

Per i dag er heller ikke det norske markedet dekket med norsk vare, slik at det er et viktig mål å øke produksjonen av lammekjøtt med sikte på å dekke etterspørselen nasjonalt, og slik Stortinget har forutsatt. Regjeringen har derfor i de siste tre jordbruksoppgjørene gjennomført en vesentlig og helt nødvendig forbedring av økonomien i saueholdet.

Representanten Kielland Asmyhr utfordrer meg på hvordan jeg vil benytte mine erfaringer fra fiskerisektoren til å øke eksporten. I tillegg til det som er nevnt foran, vil jeg som landbruks– og matminister også bidra til å styrke samarbeidet mellom aktørene i den landbruksbaserte og i den marine matproduksjonen, og der Regjeringen også allerede har gjennomført viktige organisatoriske endringer med det som siktemål.