Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:160 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Ved behandlingen av Oslo pakke 3 trinn 1 understreket stortingsflertallet at ressurser som skulle gå til kollektivformål minst skulle ha en slik relativ andel som foreslått i det lokale forslaget. Det stilles nå fra enkelte hold spørsmålstegn ved om Samferdselsdepartementet følger opp dette.
Kan samferdselsministeren orientere om hvordan Stortingets presisering er fulgt opp i budsjettet for 2009 og hvordan departementet ser for seg at man sikrer at kollektivandelen er på dette nivået i den videre håndteringen av pakken?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som omtalt i St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1, har det lokale forslaget til Oslopakke 3 en total økonomisk ramme på om lag 54 mrd. 2006-kr og er forutsatt gjennomført over en 20-årsperiode fra 1. januar 2008. Det er lagt opp til at det skal benyttes vel 20 mrd. kr til kollektivtrafikktiltak, dvs. nærmere 40 pst av totalramma, herunder nærmere 11 mrd. kr til ”økt tilskudd kollektivtransport”, dvs. om lag 20 pst. av pakken. En vesentlig del av ”tilskuddsmidlene” er forutsatt benyttet til drift av kollektivtrafikken, men også til investeringer i kollektivsystemet ligger inne i disse midlene. Det lokale forslaget til Oslopakke 3 innebærer en gjennomsnittlig årlig innsats på vel 1 mrd. kr til kollektivtrafikktiltak, hvorav om lag 540 mill. kr til ”økt tilskudd kollektivtransport”. Innsatsen vil naturlig nok kunne svinge noe fra år til år, bl.a. avhengig av hvordan tyngre kollektivinvesteringer fases inn og ut.

Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått til sammen om lag 1 590 mill. kr til kollektivtrafikktiltak i Oslo og Akershus i 2009, inkl. tilskudd til driftstiltak, hvilket er nærmere 50 pst mer enn det gjennomsnittlige årlige nivået i det lokale forslaget til Oslopakke 3. På grunn av Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes uttalelser til Statens vegvesens budsjettforslag for 2009, er det imidlertid behov for en nærmere avklaring av om det er enighet om prioriteringene innenfor denne rammen. Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2008-2009), er det derfor forutsatt at Statens vegvesen tar initiativ til en slik avklaring.

Samferdselsdepartementet arbeider nå med trinn 2 av Oslopakke 3. Angående kollektivsatsingen, kan jeg forsikre om at departementet forholder seg til Stortingets merknader til proposisjonen om Oslopakke 3 trinn 1.