Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:163 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Ved 15 skoler i syv fylker tilbys nå tekniske og allmenne fag (TAF). TAF er et fireårig tilbud som kombinerer yrkesutdanning med studiespesialisering, og som gir dobbel kvalifikasjon (fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfag). TAF er en svært vellykket ordning, både med tanke på elevresultater, kjønnsfordeling og frafall. Likevel er ikke TAF en godkjent del av det norske utdanningssystemet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at TAF blir et godkjent tilbud?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: TAF (tekniske og allmenne fag) ble startet på 1990-tallet som et lokalt forsøk i Hordaland. Siden har også andre skoleeiere tilbudt denne forsøksordningen. TAF er et opplæringstilbud som kombinerer utdanning fram til både fagbrev og til studiekompetanse i løpet av 4 år. Det var en forutsetning fra oppstarten av forsøkene at dette kombinasjonsopplegget skulle foregå innenfor de rammer og retningslinjer som gjaldt for Reform 94, slik at de som gjennomførte dette opplæringstilbudet fikk samme opplæring og kompetanse som de som gjennomførte de ordinære opplæringstilbudene. Følgelig har departementet ikke sett behov for å godkjenne dette tilbudet spesielt. Det er riktig at det har vært høstet flere gode erfaringer med disse forsøkene. Departementet er kjent med at i tillegg til kombinasjonen av tekniske fag og allmennfag har det også vært gitt tilbud om en kombinasjonsløsning mellom allmennfag og helsefag.

Innføringen av Kunnskapsløftet representerte endringer av strukturen innen videregående opplæring med bl.a. ny fag- og timefordeling knyttet til alle utdanningsprogram og programområder. Det er fortsatt stort lokalt handlingsrom når det gjelder organiseringen av opplæringen. Jeg forutsetter derfor at de skoler som i samarbeid med lokalt arbeidsliv ønsker å tilby TAF eller lignende tilbud tilrettelegger disse tilbudene innenfor gjeldende rammer og retningslinjer. Da oppfylles forutsetningen om at opplæringstilbudet skal gi samme yrkeskompetanse og samme studiekompetanse som ordinære opplæringsløp.

I arbeidet med Kunnskapsløftet har jeg kommet til at det bør vurderes nærmere i hvor stor grad en skal åpne for lokale tilpasninger av de fastsatte fag- og timefordelinger mellom årstrinn i de ulike opplæringsløp. Kunnskapsdepartementet ba derfor Utdanningsdirektoratet i juli i år å vurdere nettopp dette spørsmålet. Svaret på dette spørsmålet vil kunne få betydning for organiseringen av TAF og lignende tilbud. Jeg vil imidlertid ikke ta stilling til dette spørsmålet før jeg har mottatt Utdannings-direktoratets vurdering.