Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:165 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til å legge frem konkrete strakstiltak, være åpen for endringer i statsbudsjettet og umiddelbart sette seg ned med politiets organisasjoner og ledelse for å finne en løsning på den akutte krisen etaten nå er i?

Begrunnelse

Det hører til sjeldenhetene at statsråden ikke vil kommentere en dagsaktuell mediesak, men det er tilfelle i forhold til politiets ressurssituasjon på Romerike, jf. RB 26.10.2009. Politiet på Romerike loggførte ifølge RB natt til lørdag 29 prioriterte oppdrag hvor politiet selv mener de burde rykke ut, men som de ikke hadde kapasitet til å reise ut til. Natt til søndag 19.10.2009 var Oslo politidistrikt i en liknende situasjon, jf. også spm. avsendt statsråden om dette. Flere og flere ser nå at det fremlagte statsbudsjett ikke svarer på de akutte problemene politiet nå står overfor, etter at statsråden lovet at henholdsvis 2008 og 2009 skulle bli politiets år. I åpen høring med justiskomiteen kom det frem kraftig og entydig kritikk av budsjettet i forhold til politiets driftsbudsjetter, som ikke inneholder et strakstiltak av noe omfang. 10 millioner til sivilt ansatte innebærer eksempelvis i underkant av 1 stilling per politidistrikt. I tillegg mangler konkrete seniortiltak og den reelle styrkingen på 260 millioner blir antageligvis spist opp av allerede igangsatte prosjekter, investeringer til nødnett, DNA mv. Statsråden synes bevisst å benytte medlemmene av justiskomiteen fra Ap til å spre et inntrykk av at politiet driver ulovlige aksjoner i diverse medieoppslag rundt omkring.
Tiden er ikke den rette for denne type kampanjer rettet mot politiet. Dette bidrar til å skape økt konflikt og tildekker det reelle problemet - at vi har et overtidsbasert system som ikke bidrar til trygghet. I denne situasjonen må statsråden ta initiativ til å møte politiet og i samråd med politiet fremme konkrete strakstiltak og være villig til å endre på det fremlagte statsbudsjett. Stortinget har nå det formelle ansvaret for å behandle statsbudsjettet, men med en flertallsregjering forutsettes det at angjeldende statsråd legger stoltheten til side og legger til grunn en virkelighetsoppfatning som er et godt stykke unna enkelte av de til dels misvisende pressemeldingene som ble sendt ut ved fremleggelsen av budsjettet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter det jeg kan se er det ingen endringer i kriminalitetsbildet som skulle tilsi ny driftssituasjon i politiet nå. Imidlertid har jeg bl.a gjennom media merket meg at ansatte i politiet nå verner mer om sin fritid og dette gir politiet noen nye utfordringer. Jeg er alltid åpen for å diskutere situasjonen med politiet. Jeg har bl.a. kvartalsvise møter med de ansattes organisasjoner hvor foreskjellige spørsmål tas opp. Jeg må legge til at det som nå kommer frem i forhold til risikotillegg osv, ikke har vært tema på disse møtene. Dette er etter min mening nyttige møter hvor aktuelle saker diskuteres med alle organisasjonene. I tillegg til de ordinære styringsdialogmøtene som er mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet, har jeg faste møter med politidirektøren hvert kvartal hvor jeg får oppdateringer om status i politiet mm. I spesielle saker eller tilfeller har vi også særskilte møter.

Det er liten tvil om at trykket av medieoppslag fra Politiets Fellesforbund den senere tid kan være med på å skape unødig frykt blant publikum. Det er etter min mening viktig å ikke krisemaksimere når det gjelder situasjonen i politiet. Rapporter departementet har mottatt fra politimestrene viser at det til tross for de utfordringene politiet nå står overfor, rapporteres at vi fortsatt har et forsvarlig polititjenestetilbud i distriktene.

Når det gjelder politiets lønn og et eventuelt risikotillegg, er dette spørsmål som må tas opp av Unio som er den hovedorganisasjonen som Politiets Fellesforbund er medlem i, i forbindelse med lønnsforhandlingene med Fornyings- og administrasjonsministeren. Jeg vil også nevne at forhandlingsleder i Unio, Arne Johannessen etter justeringsforhandlingene i sommer ga uttrykk for at forhandlingene hadde vært tøffe, men at de var tilfreds med resultatet fordi staten hadde vist vilje til å møte Unio på de viktigste prioriteringene. Han fremholdt at politifolk i operativ stilling ville få mest uttelling i politiet.

Jeg vil minne om at politi- og lensmannsetatens budsjett har hatt en vesentlig økning dersom vi ser over en noe lengre perioden. Budsjettet var 4,7 milliarder kr i 1997 og 7,9 milliarder kr i 2005. I 2009 har vi foreslått det økt til 9,8 milliarder kr.

Bemanningen i politiet (eksklusive Politidirektoratet) har følgende utvikling:

31.12.1997 31.12.2005 01.10.2007

Bemanning totalt 10 104 11 971 12 497

Politiutdannede 7 410 8 123 8 185

Politiets budsjett er nominelt økt med ca 2 milliarder kroner etter at vi overtok. Reelt er økningen på 800 millioner kroner. Ved å sammenligne saldert budsjett for 2008 med saldert budsjett for 2009 er det en økning på 216 mill. kr under kategori 06.40 Politi og påtalemyndighet. I tillegg kommer kompensasjon for pris- og lønnsvekst. I begrunnelsen til spørsmålet fra representanten Oktay Dahl, påstås det at økningen blir spist opp av allerede igangsatte prosjekter, investeringer i nødnett, DNA mv. Dette er ikke riktig. Både i St.prp. nr. 1 og i pressemeldinger er det redegjort for hva økningen består i.

I tillegg er det lagt inn bevilgninger til oppstart av Barnehus i Oslo, politiposter i Oslo, oppfølging av forslag til voldtektsutvalget, økt støtte til Alternativ til vold (ATV), tilskudd til Frontex med mer. I tillegg til satsingen på politiet, foreslås det i 2009 å bevilge 561 millioner kroner til Nødnett for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

Jeg må ennå en gang få minne om at den største utfordringen denne regjeringen arvet fra Regjeringen Bondevik II i justissektoren er mangelen på utdannede polititjenestemenn. Økning i bemanningen i politiet kan først komme når de store opptakene som vi startet opp med i 2007, er ferdig utdannet i 2010. Ut fra prognoser utarbeidet av Politidirektoratet i ”Politiet mot 2020” vil det i 2010, 2011 og 2012 bli hhv 176, 127 og 213 flere som uteksamineres fra Politihøgskolen enn det antallet som erfaringsvis slutter. Resultat av satsingen på økt opptak i perioden 2007-2009 vil bli en økning av politiutdannede på 516 i 2012.

I regjeringen må vi prioritere, og innen justissektoren har jeg som første prioritet hatt målsettingen om å bygge ned soningskøene. Dette er nå så godt som nådd og det har også stor betydning for politiet ved at det er lettere å få varetektsplasser i nærheten. Politiets budsjett er styrket, og det er nå viktig å se hva de enkelte politidistrikt og særorgan får i tildeling i 2009. Politidirektoratet vil fordele budsjettet etter at det er vedtatt i Stortinget og drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i politiet.