Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:166 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Denne regjeringen øker omfanget av bompengefinansiering ved bygging av nye veier. Bompengefinansiering av vei er kjøp av vei på avbetaling - som kjent en svært kostbar finansieringsform. Bompengefinansierte prosjekter skal godkjennes av Stortinget gjennom egen sak for hvert prosjekt. Informasjonen om de ekstrakostnader for bilistene som bruk av bompengefinansiering medfører er uklart og ulikt opplyst.
Vil statsråden sørge for at det gis en enhetlig og klar fremstilling som viser samlede kostnader som betales av bilistene?

Begrunnelse

Selv om staten fører regnskap etter kontantprinsipp er det likevel viktig at når investeringsprosjekter planlegges så fremvises både investeringskostnader (altså hva det koster å bygge et prosjekt) og finansieringskostnader (hva som totalt må betales for å gjennomføre byggingen av det samme prosjektet). Et ferskt eksempel er St.prp. nr. 76 Ryaforbindelsen.

Dette er oppgitt finansieringsplan i mill. 2008-kr

Forskottering - innspara statlege tilskot til drift av ferjesambandet 1): 55 mill. kr.
Forskottering - innspara statlege tilskot til kapitalkostnader for ei ferje: 59 mill. kr.
Ordinære statlege midlar: 57 mill. kr.
Bompengar 2): 144 mill. kr.
Lokale tilskot - kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift: 25 mill. kr.
Sum 340 mill. kr.

1) Korrigert for auka drifts- og vedlikehaldsutgifter på vegnettet.

2) I tillegg kjem bompengar til dekking av innkrevjingskostnader og drift.

Men av oppgitt bompengebeløp skal hele 90 mill kr. brukes til å betale finansieringsutgifter. Som svar på spørsmål i saken har SD opplyst følgende:

Hva er samlet rentekostnader på prosjektet, og hvor mye av dette betales gjennom bompenger?

Svar:
Med de forutsetninger som er lagt til grunn, er finansieringskostnadene, inkl. kostnadene til forskottering, beregnet til 90 mill. kr. Av et samlet finansieringsbidrag på 144 mill. kr fra bompenger er det regnet med 54 mill. kr til investering og resterende 90 mill. kr til å dekke finansieringskostnadene, inkl. kostnadene ved forskotteringen.

Investeringskostnaden for å bygge prosjektet ser ut til å være 250 mill. kr. Renter på byggelån og renter for å forskottere ferjeavløsningsmidler fra staten utgjør totalt 90 mill. kr.
I tillegg opplyser SD:
Samlet kostnad til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet i om lag 19 år er beregnet til om lag 29 mill. kr. I kostnadsoverslaget på 240 mill. 2007-kr (250 mill. 2008-kr) inngår 4 mill. kr til bygging/riving av bomstasjon. Samlet skal bilistene altså betale 123 i renter, innkreving og bygge/rivekostnader for bomstasjon i tillegg til å bidra med 50 mill. kr. til selve investeringen.
St.prp.nr. 76 2007-2008 behandles i transportkomiteen i oktober 2008. Dette er et helt ferskt eksempel og et eksempel av mange som illustrerer at bilistene gjennom bompengefinansiering betaler omfattende kostnader ut over selve bidraget for å få bygget et veiprosjekt.
Jeg håper at statsråden i det minste vil sørge for at Regjeringen når den bruker bompengefinansiering på samferdselsprosjekter klart og tydelig vier frem hva som er bilistenes bidrag til selve investeringsprosjektet (byggeprosjektet), hva som er tilleggsregninger (gjennom finansieringsopplegget for hvert prosjekt) og hva som er totalregningen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: På samme måte som OPS og andre alternative finansieringsformer kan bompengefinansiering sees på som en form for avbetaling. Jeg er enig i at omtalen av bompengebidraget kan forbedres. I framtidige bompengeproposisjoner vil Samferdselsdepartementet derfor sikre at det gis en samlet framstilling av forutsatt bompengebidrag, der både totalt bompengebidrag og forutsatt fordeling mellom bidrag til finansiering av foreslåtte investeringer og finansiering av kapitalkostnader samt innkrevings-/driftskostnader framgår.