Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:170 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Ifølge utkast til kommuneplan for Oslo 2008-2025 er det beregnet at grøntareal pr. person vil bli kraftig redusert. Dette er områder som både har verdi for de som bor i byen, og som i mange tilfeller har nasjonal verdi, som Bygdøy, Ekebergskrenten og Østensjøvannområdet.
Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge og verne grønne lunger av nasjonal verdi i Oslo?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Departementet ga i juni 2008 økonomisk støtte til Geodatasenteret i Arendal for å utvikle en tjeneste for å overvåke urban grønnstruktur. Målet er å utvikle en slik tjeneste basert på satellittdata, kombinert med andre tilgjengelige data. Prosjektet skal rette seg mot å videreutvikle kart og statistikk over urban grønnstruktur. I samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Oslo og Omland Friluftsråd og Norsk Regnesentral har Geodatasenteret satt i gang et forprosjekt for et avgrenset område i Oslo kommune for å kartlegge urbane grønnstrukturområder og videreutvikle kartleggingsmetodikken. Dette arbeidet vil gi departementet, regionale og lokale myndigheter bedre mulighet til å ivareta hensyn til grønne verdier i byutviklingen.

I den nye Plan- og bygningsloven som etter planen trer i kraft 1. juli 2009, er det innført et nytt planformål ”Grønnstruktur” til både kommuneplanens arealdel (§11-7 nr 3) og til reguleringsplan (§12-5 nr 3) og et nytt begrep ”Hensynssone” for både kommuneplan og reguleringsplan, hhv §11-8 c og §12-6. Dette vil gi kommunene bedre planverktøy når grønnstrukturene skal sikres.

Jeg vil understreke at det er kommunene som er planmyndighet innenfor sine områder. Dersom grønne lunger av nasjonal verdi trues, f. eks. gjennom planer for utbygging, er det fylkesmannens oppgave å gripe inn, blant annet med innsigelse til planer. Om slike konflikter ikke løses mellom kommunen som planmyndighet og fylkesmannen, kommer saken til departementet for avgjørelse.

Jeg vil også trekke fram to arbeider som begge bidrar til å sikre grønnstruktur og grønne verdier i Oslo spesielt. Miljøverndepartementet arbeider med en egen lov for vern av Oslomarka. Videre koordinerer vi statens samarbeid med Oslo kommune om bedre miljø og levekår i Groruddalen, der vi på statlig side har ansvaret for program 2; Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø. Målene her er blant annet å sikre og skape sammenheng i grønnstrukturen og å åpne Alnaelva og sidebekker. Vi bidrar med betydelige midler til dette arbeidet.