Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:176 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvordan ville basisbevilgningen i Helse Vest fordelt seg mellom Helse Bergen, Fonna, Førde og Stavanger hvis en hadde lagt til grunn Magnussen-utvalgets forslag til kriterier?

Begrunnelse

Magnussen-utvalget har foreslått nye kriterier for fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene fordeler ressursene videre til de lokale helseforetakene. I Helse Vest er det en diskusjon om disse ressursene fordeles rettferdig. I denne diskusjonen brukes det ofte tall som bare tar utgangspunkt i antallet innbyggere. Dermed foregår diskusjonen på et noe tynt grunnlag. Det vil være en fordel å få frem tallene etter de kriteriene som ligger til grunn for Magnussen-utvalgets forslag.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Staten overfører inntekter til de regionale helseforetakene, som på sin side har ansvar for å tildele inntekter til egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med sitt ”sørge for”-ansvar.

Regjeringen ga i 2006 Magnussenutvalget i mandat å vurdere inntekter fra stat til regionalt helseforetaksnivå, dvs. fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetak. Også regionalt helseforetaksnivå baserer seg i stor grad på ulike inntektsmodeller ved fordeling av inntekter ned til helseforetaksnivå, men dette var ikke en del av utvalgets mandat.

Magnussenutvalgets modell gir en inntektsfordeling mellom fire regionale helseforetak basert på såkalte behovs- og kostnadsindekser, men ingen informasjon om fordeling videre ned på helseforetaksnivå. Jeg kan derfor ikke si hva fordelingen mellom helseforetakene i Helse Vest skulle ha vært dersom en brukte Magnussenutvalgets modell i den regionen. Jeg gjør oppmerksom på at Magnussenutvalgets modell baserer seg på et tallgrunnlag på regionalt helseforetaksnivå. Det er ikke sikkert at dette settet med indekser er velegnet til å fange opp variasjonen innad i Helse Vest. Det er blant annet derfor de regionale helseforetakene har utarbeidet egne inntektsmodeller. Fra Helse Vest RHF får jeg for øvrig opplyst at de bruker en inntektsmodell utviklet for sin region som baserer seg på behovs- og kostnadskriterier, dvs. ikke en ”pr innbygger”-modell.