Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:177 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Når vil olje-og energiministeren legge frem en stortingsproposisjon som sikrer gjennomføring av klimaforlikets forpliktelser innen energieffektivisering?

Begrunnelse

I klimaforliket pkt. 5.6 forpliktet Regjeringen seg på følgende: Partene er enige om det er en målsetting å øke energieffektiviteten i el-nettet og kraftproduksjonen med 20 prosent innen 2020 gjennom opprusting av el-nettet, effektivisering for å redusere nettapet og utbedring og fornyelse av eksisterende vannkraftverk. Mindre kraftverk må gis lettere tilgang til el-nettet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Olje- og energidepartementet er i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å finne en hensiktsmessig måte å operasjonalisere målsettingen om økt energieffektivisering i overføringsnettet og kraftproduksjonen.

I den økonomiske regulering av nettselskapene er det generelle krav om effektivisering av nettvirksomheten, herunder reduksjoner i nettapene. Potensialet for effektivisering vil variere innenfor det enkelte nettselskap og mellom nettselskapene. Det kreves betydelige re- og nyinvesteringer i overføringsnettet i årene fremover. Både effektivisering av nettvirksomheten og re- og nyinvesteringer vil øke energieffektiviteten i nettet. Det er imidlertid en avveining mellom kostnadene ved å ha en overkapasitet i nettet og besparelsene ved å redusere tapene.

Vannkraft er en meget effektiv energiteknologi. Potensialet for effektivisering er i stor grad er knyttet til opprusting og utvidelse av anleggene (O/U). O/U-prosjekter innebærer en bedre utnyttelse av eksisterende magasiner og kraftstasjoner, og gir økt tilgang på regulerbar kraft med små miljøvirkninger.

Konsesjonsbehandlingen er et sentralt virkemiddel i energipolitikken. Regjeringen har styrket NVEs kapasitet innen konsesjonsbehandling vesentlig. Nest etter kraftledninger i sentral- og regionalnettet, er vannkraft gitt høyeste prioritet i konsesjonsbehandlingen, særlig prosjekter med reguleringsevne herunder O/U. NVE arbeider fortløpende med problemstillinger knyttet til O/U, herunder kartlegging av muligheter, kostnader og miljøvirkninger.

Jeg er opptatt av at vi skal finne en hensiktsmessig måte å gjennomføre klimaforlikets forpliktelser på innen energieffektivitet. Jeg vil orientere Stortinget på egnet måte når prosessen har kommet lenger.