Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:171 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Regjeringen er opptatt av å øke opptaket av politistudenter som igjen skal sikre mer politi i årene som kommer, noe som blant annet er beskrevet i budsjettet for 2009. Politiets fellesforbund etterlyser nå en konkret plan for en ny politihøyskole for å møte nye krav til utdanningen. I Oslo er det blant annet pekt på området rundt Grorud stasjon som et mulig område for en ny politihøyskole.
Hvilken fremdrift ser statsråden for seg i en slik sak, både med hensyn til om det skal bygges og hvor?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For å være i stand til å utdanne det rekordstore opptaket på 552 studenter som er foreslått i 2009, vil kapasiteten ved eksisterende avdelinger i Oslo og Bodø utvides. I tillegg vil kurs- og øvingssenteret på Kongsvinger tas i bruk i grunnutdanningen.

Det er satt i gang et arbeid for å vurdere fremtidige lokaler for Politihøgskolen. På oppdrag fra Politihøgskolen har Statsbygg utarbeidet en rapport som grunnlag for en KS1 analyse. I statlige investeringsprosjekter som har en antatt kostnad over 500 mill. kr skal det foretas en ekstern kvalitetssikring. KS1 gjelder kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for å starte opp et forprosjekt. Analysen som er utarbeidet av Politihøgskolen beskriver behov i et rom- og funksjonsprogram for en ny høgskole. I alt 5 løsningsalternativer er beskrevet og vurdert: dagens løsning, ny avdeling, ny høgskole og utvidelse/nybygg på Majorstuen.

Det har ikke vært mulig å fatte beslutning om framdrift eller alternativ ennå.

Jeg er opptatt av at statlig virksomhet etablerer seg i Groruddalen, og en plassering av Politihøgskolen i dette området kan være aktuelt. Det er imidlertid viktig å huske at Politihøgskolen rekrutterer studenter fra hele landet. Befolkningens representasjon og mangfoldsbilde er en betydelig vektlagt faktor i sammensetningen av studentmassen som i størst mulig grad skal kunne gjenspeile det norske samfunnet.

I grunnlaget for lokalisering av ny Politihøgskole legger høgskolen vekt på nærhet til politiets og justissektorens sentrale organer. Dette anses viktig på grunn av samarbeid om utviklingsoppgaver og tilgang til lærekrefter som inviteres fra disse organene.

Tilsvarende er også nærheten til andre student- og fagmiljø av betydning. En sentral plassering i Oslo med god tilgang til offentlig kommunikasjon av hensyn til studenter, ansatte og besøkende, vil også være tungtveiende grunner i vurderingen av hvor en eventuell ny etablering skal finne sted.