Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:178 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Tidligere olje- og energiminsiter Åslaug Haga varslet en evaluering av TFO-ordningen i mars i år. Denne skulle komme i den varslede energimeldingen, som skulle legges fram for stortinget før påske 2009.
Kan olje- og energiministeren garantere at denne evalueringen vil gjennomføres uten endringer i den opprinnelige tidsplanen, og fremlegges for Stortinget før påske?

Begrunnelse

Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) innført i 2003 som et supplement til de ordinære tildelingsrundene av nytt areal til oljeindustrien. I dag har disse tildelingsrundene blitt langt større enn de ordinære tildelingsrundene på norsk sokkel. Både Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har stilt spørsmål ved ordningen, og DN etterlyste tidlig i år en evaluering av Tildeling i forhåndsdefinerte områder. To av de store problemene er at den ikke følger opp Stortingets forutsetning om hva som er definert som modne områder på norsk sokkel, og at de såkalte TFO-områdene bare kan bli større og ikke mindre. Dette innebærer en demokratisk utfordring, da oljeindustrien i praksis får evigvarende tilgang på enkelte havområder. Miljøhensyn står dermed langt svakere i denne ordningen enn i de ordinære konsesjonsrundene, da det ikke vil foretas nye miljøvurderinger av et leteområde etter at det har blitt innlemmet i TFO-ordningen. Flere sårbare områder har også blitt innlemmet i TFO-ordningen, på tross av at Stortinget forutsatte at dette ikke skulle skje da ordningen først ble etablert i 2003.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble innført i 2003 og innebærer årlige konsesjonsrunder i modne områder av norsk sokkel. Hensikten med ordningen var å legge til rette for økt leteaktivitet gjennom å skape en mer forutsigbar og effektiv konsesjonspolitikk.

TFO-ordningen har utviklet seg siden 2003 blant annet ved at TFO-området er utvidet over tid. Selskapene og særlig de nye aktørene på sokkelen har vist stor interesse for TFO-ordningen, men ordningen har også vært kritisert av miljøorganisasjonene. I lys av dette og at TFO-ordningen har virket i fem år, vil Olje- og energidepartementet, som tidligere varslet, gjennomføre en gjennomgang av ordningen.

Jeg ønsker å gjennomføre en åpen og inkluderende prosess slik at alle relevante eksterne aktører får mulighet til å uttale seg og komme med sitt syn på hvordan TFO-ordningen har virket siden opprettelsen i 2003. Departementet vil derfor inviterere blant annet miljøorganisasjoner, næringsorganisasjoner, de ansattes organisasjoner og oljeselskaper til å komme med synspunkter på TFO-ordningen og hvordan ordningen fungerer i forhold til å oppfylle en god konsesjonspolitikk.

Den åpne høringsprosessen vil bidra til at vi får et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomgå TFO-ordningen. Basert på høringssvarene, som vil foreligge tidlig i 2009, vil jeg gjennomføre gjennomgangen av TFO-ordningen som planlagt.

Som tidligere varslet vil jeg prioritere de store enkeltsakene som skal fremmes for Stortinget før påske 2009, fremfor å fremlegge en egen energimelding. Når gjennomgangen av TFO-ordningen er gjennomført vil jeg derfor på egnet måte orientere Stortinget.