Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:180 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 11.11.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er status for arbeidet med gjennomgang og revisjon av dagens åndsverklov, og vil statsråden igangsette en egen NOU i forbindelse med dette?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Kultur- og kirkedepartementet fremgår bl.a. følgende:

"Åndsverkloven skal gjennomgås og gjøres enklere tilgjengelig for alle brukere av loven. Både språkbruk og oppbyggingen av loven skal vurderes på nytt. Det skal også vurderes enkelte endringer av regelverket på bakgrunn av utviklingen siden 2005 – den siste større lovrevisjonen da opphavsrettsdirektivet ble gjennomført. Det viktigste formålet med revisjonen er å opprettholde balansen mellom rettighetshavernes og brukernes interesser; og at denne balansen kommer klart og tydelig fram".

I artikkelen "Jakten på fildelerne strammes opp" på de nordiske landenes felles nettsted (http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=8215&lang=3), siteres statsråd Heidi Grande Røys på følgende:

"Vi er klar over at den store, men også vanskelige innsatsen, ligger på tilgjengelighet og distribusjon på nett. Den norske regjeringen vil til våren revidere gjeldende åndsverkslov der dette er tema."

Undertegnede er av den klare oppfatning at en revisjon av åndsverkloven er på høy tid, men vil understreke at det er av avgjørende betydning at man utreder ulike problemstillinger knyttet til dette arbeidet på en tilfredsstillende måte.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I departementet er vi nå i gang med revisjonen av åndsverkloven sett i lys av revisjonen i 2005 og utviklingen de senere år. Det er dessuten en målsetting å gjøre loven enklere å forstå, samt å opprettholde balansen mellom de interesser loven skal ivareta. Det er ikke konkludert om det skal nedsettes et eget utvalg i forbindelse med dette arbeidet, uansett vil prosessen frem mot en ny lov være åpen og inkluderende.

Åndsverkloven er en viktig lov, og den har stor betydning for mange i deres hverdag – enten man er rettighetshaver eller bruker. Det er viktig med en god prosess frem mot det endelige lovforslaget. Før forslaget legges frem i 2009 skal alle relevante parter få komme med sine synspunkter.