Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:189 (2008-2009)
Innlevert: 29.10.2008
Sendt: 30.10.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 06.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar Arbeiderblad skriver den 28.10 at fordi Regjeringen drøyer så lenge med å vedta traseen langs Mjøsa, kan Statens vegvesen ikke lenger garantere at hele strekningen mellom Jessheim og Kolomoen er ferdig til 2013 som forutsatt. Dette setter spørsmål om det vil bli kontinuerlig utbygging. Om det er riktig er det et dramatisk signal for regionen.
Kan statsråden garantere at det kommer en avklaring av trasévalg for E6 slik at en sikrer kontinuerlig utbygging av strekningen?

Begrunnelse

Det har vært en klar forutsetning og det er skapt klare forventninger om at strekningen Jessheim-Kolomoen skulle bygges ut kontinuerlig. E6 er en livsnerve for mye av Innlandet, Nord-Vestlandet og Midt-Norge. En forsinkelse i utbyggingen vil hemme næringsaktivitet og transport. Kostnadsmessig og administrativt vil det kunne medføre store ekstrakostnader om en ikke får avklart trasévalget og utbyggingen ikke blir gjennomført kontinuerlig.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet er rettet til samferdselsministeren, men jeg har blitt bedt om å besvare det.

Kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Stange og Eidsvoll kommuner er i Miljøverndepartementet til behandling. Miljøverndepartementet skal avgjøre valg av traséer fordi Statens vegvesen og Jernbaneverket har fremmet innsigelser til det alternativ som kommunene har vedtatt. Saken er svært omfattende og konfliktfylt, og saksbehandlingen har derfor tatt tid. Saken er høyt prioritert, og behandles videre av Miljøverndepartementet i samråd med andre berørte departementer.