Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:190 (2008-2009)
Innlevert: 29.10.2008
Sendt: 30.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Den 28. oktober kom det fram i Hamar Arbeiderblad at Statens vegvesen ikke lenger kan garantere at hele strekningen mellom Jessheim og Kolomoen blir ferdig som planlagt i 2013 fordi Regjeringen utsetter avgjørelse om trasevalget langs Mjøsa. Konsekvensen kan bli at Vegvesenet ikke kan garantere for en kontinuerlig utbygging. Det et dramatisk signal for regionen og for miljøet.
Kan statsråden garantere for at det kommer en rask avklaring av trasévalg for E6 langs Mjøsa og sikre en kontinuerlig utbygging av strekningen ?

Begrunnelse

Det har vært en klar forutsetning, og det har skapt klare forventninger om at strekningen Jessheim-Kolomoen skulle bygges ut kontinuerlig. E-6 er en livsnerve for mye av Innlandet, Nord-Vestlandet og Midt-Norge. En forsinkelse i utbyggingen vil hemme næringsaktivitet og transport, og det vil forringe miljøet ytterligere. I tillegg skaper manglende avgjørelse om trasevalget stor usikkerhet hos befolkningen i Eidsvoll og Stange når det gjelder hensynet til miljøet, kulturlandskapet og eiendommer.
Kostnadsmessig og administrativt vil det kunne medføre store merkostnader om ikke trasevalget snarest blir avklart slik at utbyggingen kan foregå kontinuerlig.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Stange og Eidsvoll kommuner er i Miljøverndepartementet til behandling. Miljøverndepartementet skal avgjøre valg av traseer fordi Statens vegvesen og Jernbaneverket har fremmet innsigelser til det alternativ som kommunene har vedtatt. Saken er svært omfattende og konfliktfylt, og saksbehandlingen har derfor tatt tid. Saken er høyt prioritert, og behandles videre av Miljøverndepartementet i samråd med andre berørte departementer.