Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:200 (2008-2009)
Innlevert: 03.11.2008
Sendt: 03.11.2008
Besvart: 10.11.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Finanskrisen rammer nå fiskerinæringen. Fjordlaks har kjøpt et fiskeanlegg på Vannøya, men har ingen mulighet til oppstart på grunn av innstramming fra finsansnæringen mht. driftskreditt.
Hvilke løsninger vil statsråden komme med for fiskerinæringen når det gjelder tilgang til kapital?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg følger situasjonen i fiskerinæringa fortløpende, herunder hvordan næringa rammes av uroen i finansmarkedene. Regjeringen har høy beredskap i den situasjonen vi nå er i.

Uroen i finansmarkedene har ført til at penge- og kredittmarkedene internasjonalt ikke fungerer på en god måte. En generell mistillit mellom banker har gjort dem tilbakeholdne med å yte lån til hverandre. Dette har gjort tilgangen på finansiering vanskelig også for norske banker. Om denne situasjonen fortsetter vil bankenes mulighet til å yte lån til husholdninger og foretak svekkes.

Regjeringen har lagt fram et budsjett for 2009 som både stimulerer til økt aktivitet og som legger til rette for lavere rente. Norges Bank har satt ned styringsrenten med til sammen 1 prosentpoeng de siste ukene. Rentereduksjonen vil lette situasjonen for bedrifter og husholdninger med gjeld.

Det aller viktigste nå er å sørge for at penge- og kredittmarkedene skal fungere på en god måte igjen. Det er også bakgrunnen for Regjeringens tiltakspakke overfor bankene, som Stortinget enstemmig sluttet seg til 24. oktober. Tiltaket ble godt mottatt av banknæringen og det vil bli iverksatt innen kort tid. Tiltaket vil bedre bankenes mulighet for finansiering og dermed bedre tilliten mellom banker. Det vil gjøre bankene bedre i stand til å yte lån til lavere renter. Normalisering av penge- og kredittmarkedet vil også avhenge av at internasjonale tiltak virker etter hensikten.

Regjeringens tiltakspakke kommer i tillegg til at Norges Bank har tilført ekstra likviditet til banksystemet for å bedre situasjonen. Norges Bank har også lettet på kravene til sikkerhet og utvidet løpetiden på sine lån til bankene.

Disse tiltakene, sammen med Norges Banks rentenedsettelser, vil bidra til å stimulere økonomien.

Videre kan det nevnes at Innovasjon Norge tilbyr ulike former for lavrisikolån og garantiordninger. Lavrisikolån er lån gitt på kommersiell basis i samarbeid med andre banker, men der Innovasjon Norge er med og deler risikoen. Når det gjelder garantiordninger har Innovasjon Norge løpende og omfattende garantier både med Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.