Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:195 (2008-2009)
Innlevert: 30.10.2008
Sendt: 31.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Den demokratiske republikken Kongo står nå overfor en krisesituasjon med bakgrunn i opprøret i Øst-Kongo.
Hvilke grep bør verdenssamfunnet, etter utenriksministerens mening, iverksette for å motvirke en humanitær krise, og hvordan påvirker krisen mulighetene for å nå fram med humanitær innsats rettet mot befolkningen i Kongo?

Begrunnelse

En rekke opprørsgrupper i Kongo kjemper om bl.a. innflytelse, territorium og naturressurser, som tømmer og diamanter. Den andre krigen i Kongo regnes som den dødeligste konflikt i verden siden andre verdenskrig, og krevde millioner av menneskeliv fra 1998 til 2003. De fleste døde av sult og sykdom, hvilket har krevd hundretusener av menneskeliv også etter krigens slutt. Etter krigen har utstasjonerte FN-soldater i verdens største FN-styrke bidratt til arbeidet for fred og stabilitet.
Den siste tiden har vi gjennom media blitt oppdatert på opprøret i Øst-Kongo, som igjen bringer befolkningen ut i en krisesituasjon. Titusener av sivile er drevet på flukt. Verdens matvareprogram advarer om nød. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har uttrykt ”ekstrem bekymring” og advarer mot en humanitær krise av ”katastrofale proporsjoner”.
Den demokratiske republikken Kongo er nevnt i St.prp. nr. 1 (budsjettet) blant de sentrale områdene for norsk humanitær innsats i 2007. Norge er blant de største giverne til OCHAs nødhjelpsfond som i særlig grad støtter humanitær innsats i såkalte glemte kriser, f.eks. Den demokratiske republikken Kongo. Det vil være interessant å få utenriksministerens vurdering av hvilke grep verdenssamfunnet bør iverksette for å hindre en humanitær krise. Det vil også være interessant å få en vurdering av hvordan situasjonen i Øst-Kongo påvirker arbeidet med å få bistanden fram der den trengs.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den siste tidens kamphandlinger har ytterligere forverret den fra før av vanskelige humanitære situasjonen i Øst-Kongo. Titusener har flyktet, mange av disse var allerede internt fordrevne, og forholdene er uoversiktelige. Det er et stort behov for mat, vann og medisiner.

Verdenssamfunnets første prioritet i forhold til denne krisen er å sørge for å dekke befolkningens grunnleggende behov og unngå at situasjonen utvikler seg til en enda større humanitær katastrofe.

Jeg kan nevne at fra norsk side er det besluttet å øke den humanitære bistanden med 15 millioner kroner. Totalt vil norsk støtte til Kongo for 2008 beløpe seg til 146 millioner kroner, hvorav 94 millioner er humanitær bistand.

Videre bidrar Norge betydelig gjennom regulære bidrag til det arbeidet ulike FN-organisasjoner som Verdens matvareprogram, UNICEF og FNs utviklingsprogram (UNDP) gjør i Kongo. I tillegg er Norge en av de største bidragsyterne til FNs nødhjelpsfond, CERF. Kongo er det landet som mottar mest midler fra dette fondet, med 13 prosent av totalen. Norge støtter også mer langvarig arbeid rettet mot kvinner utsatt for seksuell vold og reintegrering av barnesoldater.

Opptrappingen av konflikten i Øst-Kongo har medført en vanskeligere sikkerhetssituasjon i området. Dette gjør det vanskelig for de humanitære organisasjonene å nå fram til alle som trenger hjelp. FNs fredsbevarende styrke arbeider med å etablere sikre transportveier, også i de opprørskontrollerte områdene, slik at forsyninger kan nå fram.

Så snart situasjonen tillater det, bør den humanitære virksomheten trappes opp. Det er derfor viktig at verdenssamfunnet bidrar med tilstrekkelig støtte til nødhjelpsarbeidet, slik at en opptrapping kan bli mulig.

Situasjonen for kvinner og barn i konfliktområdet er spesielt bekymringsfull. Voldtekt av kvinner og jenter når stadig nye og uhyggelige proporsjoner, med dramatiske konsekvenser for ofrene og for samfunnet som helhet. Det er behov for et koordinert internasjonalt arbeid for å få bukt med dette. I tillegg til enkeltprosjekter støtter Norge FN-initiativet ”Stop Rape Now”. I år vil 3,3 millioner kroner av det norske bidraget til initiativet gis til arbeidet mot seksuell vold i Kongo.

For å medvirke til større politisk fokus og bedre informasjonsutveksling og koordinering, har Norge tatt initiativet til å etablere en kjernegruppe i FN i New York. Denne gruppen som er under etablering, vil være bredt sammensatt og vil arbeide for å fremme den internasjonale innsatsen mot kjønnsbasert vold i Kongo. Norge er også blant de største bidragsytere til FNs befolkningsprogram (UNFPA), som i lang tid har arbeidet med å bekjempe vold mot kvinner i landet. Ytterlige tiltak på dette feltet vurderes.

I tillegg til å håndtere den akutte humanitære situasjonen bør det fortsatt settes inn krefter på å finne en varig løsning på denne langvarige konflikten, slik at det kan bli fred i Øst-Kongo. Det er viktig å få partene til å snakke sammen og til å bli enige om å legge ned våpnene og velge en politisk løsning. Både FN, EU og AU (Den afrikanske union), samt enkeltland som USA, Belgia, Kenya og Tanzania, er aktivt engasjert i dette arbeidet. Norge har, gjennom blant annet FNs spesialrepresentant for Great Lakes - regionen, kontakt med de ulike aktørene og støtter opp om arbeidet for en fredelig løsning.