Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:197 (2008-2009)
Innlevert: 31.10.2008
Sendt: 03.11.2008
Besvart: 11.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hvordan vil samferdselsministeren, som representant for eier, bidra til at NSB, Jernbaneverket og ROM Eiendom, i stedet for å skyve ansvaret fram og tilbake mellom seg, samarbeider om å få på plass en avtale om parkeringshus på Drammen jernbanestasjon, slik at Flytoget omsider kan etablere seg med Drammen som endestasjon, fra det tidspunktet Samferdselsdepartementet har varslet i neste års statsbudsjett?

Begrunnelse

Allerede før Flytoget startet sin virksomhet, tok Drammen Arbeiderparti initiativ til et møte med Flytogets ledelse for å få Drammen som endestasjon for (noen av) avgangene. Den gangen mente man at trafikkgrunnlaget ikke var stort nok. Det har endret seg. 27. november 2005 uttalte administrerende direktør i Flytoget til Drammens Tidende: "Vi vil gjerne til Drammen, men parkering er det største problemet." På det tidspunktet var sonderinger i gang for å komme fram til en avtale om bygging av parkeringshus ved stasjonen. Drammen kommune har hele tiden siden deltatt i arbeidet med å komme fram til en avtale og har også tilbudt seg å løse inn tomta og bygge parkeringshus for egen regning for å få fortgang i saken. Et parkeringshus vil også kunne bedre parkeringssituasjonen generelt. I dag er det 270 regulerte plasser, som er fullt belagt allerede ved 7-tiden om morgenen. Jernbaneverket uttalte noen dager før, 23. november 2005, at det "først i løpet av neste år" kunne tas en beslutning. Nå skriver vi 2008, snart 2009, men en beslutning er ikke tatt. Det har gjentatte ganger vært varslet nye, utsatte tidspunkter for flytog til Drammen, i løpet av 2007, sommeren 2008, januar 2008, sommeren 2008, høsten 2008. Det foreløpig siste er varslet i statsbudsjettet for 2009, der 23,5 mill kr er satt av til anleggsarbeider på stasjonen, slik at Flytoget kan starte fra Drammen 1. mai 2009. Nå er det også stilt spørsmål ved denne datoen. I Flytogets årsmelding fra 2007, kan en lese følgende:

"I mai 2009 utvider Flytoget sin operasjon til Drammen. Selskapet har forutsatt at det bygges en skikkelig parkeringsløsning ved stasjonen, og erfaringene fra året som har gått, er at dette kan ta lang tid å få til."

Situasjonen preges av en uklar rollefordeling med ansvarsfraskrivelse fra samtlige statlige aktører. Det kan ikke ha vært hensikten da en i sin tid valgte en organisering av viktige samferdselstjenester i separate bedrifter/etater. Allerede i april 2006 uttalte Jernbaneverket til Drammens Tidende:

"Vi er i ferd med å sluttføre en faglig vurdering av om dette er noe Jernbaneverket skal satse på. Det som ligger i denne vurderingen, er om staten skal betale parkeringshus, og da må vi ha en brukbar begrunnelse."

At Regjeringen nå i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 har signalisert at Flytoget kommer til Drammen fra 1. mai 2009, bør være begrunnelse god nok for en statlig etat. I tillegg har en de miljømessige begrunnelsene for at folk tar tog fra Drammen i stedet for bil. Fra Buskerudtinget (møteplassen for fylkets kommune-, fylkes- og stortingspolitikere) 20. oktober 2008 kommer et unisont krav om at staten ved eier nå går inn og rydder opp i situasjonen. Vi er også kjent med at Drammen kommune nylig selv har tatt direkte kontakt med samferdselsdepartementet om saken. Undertegnede fikk ansvaret for å formidle fra Buskerudtinget til samferdselsdepartementets politiske ledelse, den sterke anmodningen om å gripe inn. Det er herved gjort.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Saken om etablering av parkeringshus ved Drammen stasjon illustrerer både behovet for en klarlegging av ansvaret for parkeringsløsninger mellom de statlige aktører Jernbaneverket og NSB ved ROM Eiendom as, men også hvilke interesser som er drivkraft for investeringer i parkeringsanlegg.

Departementet fattet før sommerferien i år en prinsippbeslutning om eierskapet til stasjoner og godsterminaler. Med bakgrunn i denne beslutningen har det vært arbeidet med en strategi for ansvaret for parkering som også får betydning for saken i Drammen.

Slik eierskapet til stasjonene i dag er organisert, har Jernbaneverket rett til å disponere nødvendig areal til parkering for de reisende og Jernbaneverket betaler ikke grunneieren, ROM Eiendom, for denne retten. Dette har vært tolket slik at Jernbaneverket har rett til å disponere tilsvarende antall parkeringsplasser i p-hus dersom parkeringsplassen ønskes omdisponert, uten at det skal koste Jernbaneverket noe mer.

Departementet mener at eierskapsprinsippet heretter bør tolkes slik at Jernbaneverket får incentiv til å tenke samfunnsøkonomisk lønnsomhet uten å være bundet av plasseringen av og antallet på dagens parkeringsplasser. Det må derfor være et alternativ at ROM Eiendom, når det oppnås enighet om dette, kan løse ut Jernbaneverkets disposisjonsrett til et parkeringsareal mot å betale markedspris for dette. Jernbaneverket vil dermed stå friere til å etablere en alternativ parkeringsordning som kan være mer fordelaktig for samfunnet totalt sett.

En utbygging av dagens parkeringsplass vil kunne gi både kontorarealer med en gunstig plassering i forhold til offentlig kommunikasjon og et større antall parkeringsplasser som blant annet vil gjøre det mer attraktivt for Flytoget å betjene stasjonen. Parkeringsplassene som kommer i tillegg til dagens subsidierte plasser skal tilbys på kommersielt grunnlag.

Departementet har bedt om at Jernbaneverket vurderer hvilken løsning av parkeringsbehovet for pendlere i Drammensområdet som er samfunnsøkonomisk best og vurdere i hvilken grad den kan finansieres gjennom midler fra frikjøp av Jernbaneverkets disposisjonsrett til dagens parkeringsplasser på Drammen stasjon.

Statlige bidrag til parkeringsløsninger kan begrunnes dersom endringer i forhold til dagens parkeringstilbud i det naturlige geografiske nedslagsfeltet alt i alt oppfattes positivt og samlet bidrar til å styrke togtrafikken. Midler til dette må prioriteres på vanlig måte over statsbudsjettet.

I denne saken er det flere parter som er interessert i at arealet på Drammen stasjon kan utnyttes bedre enn til flateparkering. Departementet har derfor bedt om at Jernbaneverket kontakter ROM Eiendom, Drammen kommune og Flytoget for eventuelle finansielle bidrag. Som jeg også skrev i mitt svar til Stortingets presidentskap 11. september 2006 på svar fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, er det min oppfatning at ettersom Flytoget mener økt parkeringskapasitet ved Drammen stasjon vil være et lønnsomt tiltak for virksomheten, er det naturlig at selskapet bidrar sammen med de andre interessentene til å finne en løsning utover dagens løsning.

Jeg mener at det med den her omtalte prinsippavklaringen er større mulighet for at Flytoget vil finne det lønnsomt å betjene Drammen. Før det eventuelt blir aktuelt å benytte statlige midler for å få til en løsning som er ønsket av Drammen kommune og Flytoget, må Jernbaneverket ha funnet en parkeringsløsning som styrker togtrafikken bedre enn dagens løsning.