Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:198 (2008-2009)
Innlevert: 31.10.2008
Sendt: 03.11.2008
Besvart: 11.11.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden i lys av den finansielle krisen landet er inne i revurdere både den geografiske og strukturelle konsesjonstildelingsprofilen departementet tidligere har kommunisert at de vil legge til grunn og revurdere hvorvidt det ville vært formålstjenlig også å øke MTB-en for matfisk i Sør-Norge til nordnorsk nivå?

Begrunnelse

Både statsråden, statssekretær Ulriksen og stortingsrepresentanten Inge Ryan har i løpet av det siste halve året uttalt seg i retning av at de nye matfiskkonsesjonene som skal utdeles i 2009 skal forfordeles til Nord-Norge og til nye og mindre oppdrettere. Samtidig har politisk ledelse i departementet slått fast at en økning av MTB-en i Sør-Norge ikke er aktuelt. Dagens finanskrise kan gjøre det vanskelig for nye aktører å skaffe til veie kapital til oppstart av nye lokaliteter og kjøp av nye konsesjoner. En økning av MTB-en i Sør-Norge f.eks. til det nivået som er i Nord-Norge, vil umiddelbart og uten større investeringer og kapitalbehov kunne omsettes i økt produksjon av matifisk. Disse kjensgjerningene burde medføre at den geografiske skjevfordelingen departementet har lagt opp til blir skrinlagt, at også etablerte større oppdrettere får tilgang til nye konsesjoner gjennom tildelingen og at MTB-en i Sør-Norge blir økt til samme nivå som i Nord-Norge. Særlig i Trøndelag og Nordmøre vil en slik endring få umiddelbar effekt på produksjonen.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Regjeringens opplegg til ny tildelingsrunde fremgår av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2008-2009) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 (nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009), som ble fremlagt 7. november 2008.

Når det gjelder spørsmålet om å utlikne forskjellen i MTB (Maksimalt Tillatt Biomasse) mellom nord og sør, vil jeg minne om at dette skyldes de spesielle klimatiske forhold helt i nord som gir relativt dårligere produksjonsvilkår pr. tillatelse. Da forslaget om overgang til MTB ble sendt på høring i 2004 gikk det ut på høyere MTB i Finnmark og Nord-Troms. Denne regelen ble gjort gjeldende for hele Troms da det nye regelverket ble vedtatt, bl.a. på bakgrunn av høringsuttalelsene fra oppdretternes organisasjoner.