Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:201 (2008-2009)
Innlevert: 03.11.2008
Sendt: 03.11.2008
Besvart: 07.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Mener statsråden det er forsvarlig å kun ha 4 polititjenestemenn/kvinner på jobb samtidig for å dekke et politidistrikt som Telemark, eller vil han ta et iniativ for å styrke den generelle bemanningen på vakt ved Telemark politikammer?

Begrunnelse

I Telemark politidistrikt var det på formiddagsvakten søndag 27.10.2008, kun 4 tjenestemenn/kvinner som skulle dekke polititjenesten i hele Telemark. Dette er ikke et unikt lite antall for Telemark politidistrikt.
Det er derfor grunn til å stille spørsmål om hvilket nivå på politidekningen statsråden selv mener er forsvarlig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Representanten henviser i sin begrunnelse for spørsmålet til politidistriktets bemanning på formiddagsvakten søndag 27.10.2008. Jeg antar dette er et feiltrykk og at en her viser til søndag 26. oktober.

Politidirektoratet har innhentet redegjørelse fra politimesteren i Telemark som opplyser at det ikke medfører riktighet at politidistriktet kun hadde fire polititjenestemenn på arbeid søndag 26. oktober 2008. Distriktet hadde imidlertid noe redusert bemanning denne søndagen, noe som blant annet skyldes sykemelding og at Grenland politistasjon gikk over til en ny tjenesteliste for å kunne styrke bemanningen i nettene i helgene. Etter politimesterens vurdering hadde distriktet en forsvarlig bemanning. Selv om publikum måtte vente noe tid oppstod det ikke situasjoner som gikk på akkord med sikkerheten til verken publikum eller tjenestemenn. Politimesteren rapporterer for øvrig om en utfordrende budsjett- og bemanningssituasjon og erfarer at det i noen grad er vanskelig å få tjenestemenn til å arbeide overtid.

Justisdepartementet arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for service og beredskap. Vi har økt politiets budsjetter for 2009 med 789 millioner kroner nominelt og politiet får en reell økning på over 200 millioner kr.

Hovedutfordringen for politi- og lensmannsetaten nå og en tid fremover er mangel på politiutdannet personell. Regjeringen har derfor økt opptaket ved Politihøgskolen i 2007 og 2008 til 432 studenter pr. år. Allerede etter tre år med denne regjeringen er opptaket høyere – dvs. 1224 studenter – enn det Bondevik II-regjeringen hadde i løpet av fire år. I statsbudsjettet for 2009 øker regjeringen opptaket på Politihøgskolene til rekordhøye 552 studenter. Så høyt har opptaket ved Politihøgskolen aldri vært. Politihøgskolens budsjett styrkes dessuten med 30 mill. kr.

I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider vi med å organisere politiet på en bedre måte, slik at kompetansen utnyttes best mulig. Politidirektoratet har satt i gang en rekke tiltak, bl.a. rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn og -kvinner for politioppgaver. Samtidig arbeider vi for å beholde eldre politifolk lenger i jobb.

Justis- og politidepartementet hadde tidligere den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling, intern organisering og resultatoppfølging.

Dette innebærer at politibudsjettet fordeles av Politidirektoratet. Fordelingen skjer ut fra en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Politidistriktene tildeles ikke lenger stillinger, men et rammebudsjett som politimesteren disponerer for å sikre hele politidistriktet en best mulig polititjeneste.

Politidirektoratet har utredet politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem mot år 2020. Med budsjettforslaget for 2009 følger Regjeringen langt på vei opp anbefalingene i rapporten, blant annet ved det rekordhøye opptaket på Politihøgskolen.