Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:205 (2008-2009)
Innlevert: 03.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 11.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er arbeids- og inkluderingsministeren enig i at en slik lovanvendelse kan virke kjønnsdiskriminerende og urimelig i sin praksis, og kan arbeids- og inkluderingsministeren oppgi antallet menn som har fått avkortet sin allerede innvilgede 100% uføretrygd, med samme begrunnelse som den omtalte gifte kvinnen?

Begrunnelse

Ei gift kvinne ble i 1989 erklært 100 pst. ufør. Ektemannen var på den tiden i fullt arbeid. På grunn av at kvinnen var gift, hadde barn og mannen var i arbeid fikk hun avkortet uføretrygden sin med 30 pst., ned til 70 pst. Reduksjonen av uføretrygden ble begrunnet med at hun kunne klare å jobbe litt i hjemmet. Kvinnen har senere søkt om å få omgjort vedtaket om redusert uføretrygd, ikke minst fordi hun faktisk ble erklært 100 pst. ufør allerede i 1989 og at hennes helsemessige situasjon ikke har forandret seg. Kvinnen mener at en slik lovanvendelse er klart kjønnsdiskriminerende all den tid den rammer kvinner spesielt. Det er ikke kjent at menns bidrag i hjemmet blir vurdert på samme måte sett i forhold til hvor stor uføretrygden skal være. Kvinnen viser også til at hjemmearbeidet som hun kunne utføre uten tvil var ulønnet arbeid i hjemmet og bidro derfor ikke til familiens totale inntekt. Kvinnen har senere søkt om å få tilbake full uføretrygd, men fikk etter 6 måneders venting på svar avslag på søknaden. Avslaget ble begrunnet med at den nye loven, jf. Lov om folketrygd § 12-7 og § 12-8 ikke har tilbakevirkende kraft.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Uførepensjonen skal kompensere for tap av inntekt. Det er vilkår at inntektsevnen skal være minst 50 prosent varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Folketrygden har i motsetning til lovverket i de fleste andre land, i tillegg en egen bestemmelse om uførepensjon til hjemmearbeidende ektefelle, jf. folketrygdloven § 12-8.

For å ha rett til uførepensjon som hjemmearbeidende må evnen til å uføre arbeid i hjemmet være nedsatt med minst 50 prosent. Ved vurdering av i hvor stor grad arbeidsevnen er nedsatt skal evnen til å utføre husarbeid sammenliknes med tilsvarende evne før sykdommen eller skaden oppsto. Det er svært sjelden at man blir vurdert som 100 prosent arbeidsufør i forhold til arbeid i hjemmet. I det konkrete tilfellet har vedkommende fått fastsatt en uføregrad på 70 prosent.

Bestemmelsen om uførepensjon til hjemmearbeidende er kjønnsnøytralt utformet, selv om det i praksis antakelig i hovedsak er kvinner som har fått innvilget uførepensjon som hjemmearbeidende. Dersom det kan sannsynliggjøres at søkeren ville ha begynt i arbeid dersom uførheten ikke hadde oppstått, skal søkeren vurderes i forhold til arbeidslivets krav. Det samme gjelder dersom den andre ektefellen har lav inntekt (under to ganger grunnbeløpet). Enslige skal alltid vurderes i forhold til arbeidslivet. Det har ikke vært mulig å skaffe opplysninger om hvordan kjønnsfordelingen arter seg for de som fått avkortet uførepensjon etter bestemmelsen.

Bestemmelsen om uførepensjon til hjemmearbeidende blir sjelden anvendt når yngre mennesker søker om uførepensjon i dag. Det legges i dag til grunn at de fleste ville ha vært i arbeid på heltid eller deltid. Det var tidligere en bestemmelse om deltidsarbeid som i hovedsak ble anvendt på gifte kvinner. Gifte/samboende med deltidsarbeid ble tidligere vurdert delvis i forhold til yrkeslivet og delvis i forhold til arbeid i hjemmet. Bestemmelsen som stort sett ble anvendt på kvinner, førte til at deltidsarbeidende ofte fikk gradert uførepensjon til tross for at de ble ansett som 100 prosent arbeidsuføre som yrkesaktive. Denne bestemmelsen ble opphevet i 2004.

Departementet arbeider med utforming av en ny uføreordning, blant annet på bakgrunn av forslag fra Uførepensjonsutvalget (NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre). I denne sammenheng vil også bestemmelsen om uføreytelse til hjemmearbeidende bli vurdert. Jeg tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget i løpet av våren 2009.