Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:207 (2008-2009)
Innlevert: 03.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 11.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Helse Midt-Norge har ifølge en advokatrapport begått grove saksbehandlingsfeil i sin gjennomføring av anbudsprosessen om ambulansetransport i deler av helseregionen.
Vil statsråden iverksette tiltak for å sikre nødvendig profesjonalitet i arbeidet med helseforetakenes innkjøp, anskaffelser og anbudsprosesser?

Begrunnelse

Helseforetakene er store innkjøpere av varer og tjenester. Det er av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning at innkjøpene og anbudsprosesser i forbindelse med disse, gjennomføres på en fullt ut profesjonell måte. I sitt vedtak av 31.10.08 sier styret i Helse Midt-Norge bl.a. følgende etter gjennomgang av rapporten fra advokatfirmaet Kvale & Co om gjennomføring av det regionale helseforetakets anbudsprosessen om kjøp av ambulansetjenester:

”Styret mener at flere av konklusjonene er en kraftig kritikk av Helse Midt-Norge RHF og tar kritikken til etterretning. Styret beklager at Helse Midt-Norge RHF har opptrådt kritikkverdig og slik påført det regionale helseforetaket et renométap og våre forretningsforbindelser i ambulansesaken problemer i forskjellige sammenhenger”.

Ut fra forholdene rundt ambulansesaken i Helse Midt-Norge, mener jeg statsråden bør vurdere om det er nødvendig med generelle tiltak for å sikre eier- og samfunnsinteresser knyttet til store anskaffelsesprosesser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene og helseforetakene gjør omfattende anskaffelser på vegne av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Sektoren kjøper varer og tjenester for om lag 16 mrd. kroner hvert år. Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser er faglig relativt krevende, og en ser at foretakene dessverre for ofte bryter reglene. Departementet har gjennom sin tidligere styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket viktigheten av at en overholder regelverket for offentlige anskaffelser. Senest i foretaksmøtet for 2007 ble det overfor de regionale helseforetakene satt krav om at de skulle gjennomgå sine innkjøpssystemer og påse at nytt regelverk om offentlige anskaffelser er kjent og etterleves.

Den konkrete saken som du nevner er dessverre et eksempel på at kvaliteten ikke er god nok i alle anskaffelsessaker. Den kritikk som har kommet frem i forbindelse med Helse Midt-Norge RHFs anskaffelse knyttet til ambulansetjenester er alvorlig. Jeg forventer at styret i Helse Midt-Norge RHF ivaretar sitt ansvar knyttet til den videre håndtering av denne konkrete saken.

Jeg ser i lys av denne saken et generelt behov for å se nærmere på tiltak for å sikre bedre kvalitet i de anskaffelsesprosesser som gjennomføres i de regionale helseforetakene og helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til et møte med alle styreledere og administrerende direktører i de regionale helseforetakene for å drøfte hvilke tiltak som bør iverksettes. Jeg er i utgangspunktet av den oppfatning at en bør vurdere tiltak for å styrke kompetansen knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Det er i denne sammenheng naturlig å vurdere hvorvidt det er fornuftig å etablere en felles kompetanseenhet eller et nettverk knyttet til offentlige anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Et eventuelt tiltak bør også vurderes i forhold til behovet for praktisk bistand, gjennom for eksempel rådgivning og ”kontroll” på et høyt faglig nivå. Det kan i enkelte tilfeller også være behov for bistand i gjennomføringen av konkrete anskaffelser for de regionale helseforetakene og helseforetakene, samt å gi råd knyttet til lovanvendelse osv. Tiltaket må bidra til å sikre sektoren bedre innkjøpskompetanse generelt, og ikke minst en juridisk kompetanse på et høyt faglig nivå.

Jeg vil i forbindelse med foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar 2009 vurdere å fremsette konkrete krav med sikte på å bedre kvaliteten i de offentlige anskaffelsene som gjennomføres i de regionale helseforetakene og helseforetakene.