Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:221 (2008-2009)
Innlevert: 05.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 10.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): NVE har hatt på høring forslag til ny forskrift om kompetansekrav til norske nettselskaper. Flere av forslagene i forskriftsutkastet er kontroversielle, og har møtt stor skepsis fra en rekke nettselskaper og lokale fagforeninger. Når slike signifikante endringer i krav til nettselskapene skaper så store reaksjoner, og kommer i en tid hvor kraftbransjen står overfor store investeringer, så bør saken bli gjenstand for bred politisk behandling.
Vil statsråden fremlegge saken for Stortinget før endelig forskrift utformes?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I energiloven kreves det konsesjon for å "bygge og drive" elektriske anlegg. Av forarbeidene fremgår at bakgrunnen for konsesjonsplikt bl.a. er det offentliges behov for å føre kontroll med drift av slike anlegg når det gjelder ansvarsforhold og vedlikehold. Konsesjonsplikten og konsesjonen med tilhørende vilkår må derfor pålegges den reelle driveren av anlegget. Det sentrale vurderingstemaet er om den som innehar konsesjonen kan sette bort driftsoppgaver og fortsatt anses som den reelle driveren av anlegget. Det må foretas en konkret vurdering av de enkelte strukturelle endringer for å kunne fastslå om bestemmelsen er overholdt.

Stortinget har tidligere i Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) behandlet rammene for bemanning hos konsesjonærer etter energiloven. I energiloven er departementet gitt hjemmel til å utforme forskrifter om konsesjonærenes bemanning og kompetanse.

Departementet følger forvaltningsloven under forskriftsarbeidet. I prosessen så langt har NVE innledningsvis bedt alle nettselskapene og andre interessenter om innspill. Det har vært arrangert flere møter og seminarer som ledd i NVEs utarbeidelse av forslaget. I etterkant har NVE i tråd med oppgave nedfelt i departementets tildelingsbrev for 2008 utarbeidet og oversendt et forslag til forskrift til Olje- og energidepartementet.

Departementet vil innen kort tid sende utkastet på offentlig høring i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Høringen vil innebære bred deltakelse hvor alle berørte interesser vil få mulighet til å uttale seg. Departementet vil på bakgrunn av uttalelsene ta stilling til om det skal innføres en forskrift og hvilket innhold forskriften eventuelt skal ha.

Når Stortinget allerede har gitt departementet uttrykkelig hjemmel i energiloven til å gi forskrifter om konsesjonærenes organisasjon og kompetanse, er det opp til departementet nå å utforme en eventuell forskrift innenfor de rammer Stortinget har trukket opp.