Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:213 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 13.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter som er rammet av multiple exostoser får en forsvarlig behandling som ikke forverrer sykdommen pga. den økte ventetiden for operasjoner ved Rikshospitalet?

Begrunnelse

Multiple exostoser er en arvelig skjelettsykdom som krever kirurgisk behandling. Pasientene må med jevne mellomrom opereres for å unngå plager eller skjevheter. Med en god behandling kan pasientene leve et liv som barn og ungdom flest. Det siste året har kutt i helsetilbudene ved helseforetakene ført til at ventetiden for operasjoner har økt. Dette har særlig rammet denne pasientgruppen fordi ventetiden ved Rikshospitalet har økt kraftig. Dersom ventetiden for denne pasientgruppen blir for lang, kan det medføre en forverring av sykdommen og ekstra smerter. Pasienter og foresatte bekrefter at dette er tilfelle i dag.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har forelagt spørsmålet for Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for Senter for sjeldne lidelser ved Rikshospitalet.

Multiple exostoser er en svært sjelden tilstand og er sjelden en aktuell problemstilling for voksne. Fritt sykehusvalgkontoret oppgir at de aldri har hatt henvendelser om denne tilstanden. Avdeling for sjeldne funksjonshemminger i Helsedirektoratet oppgir at de har vært i kontakt med 3-4 personer vedrørende denne tilstanden.

Helse Sør-Øst RHF oppgir at tilstanden normalt behandles lokalt, og det regionale helseforetaket forsikrer at barn som trenger behandling prioriteres høyt. Rikshospitalet behandler enkelte mer krevende tilfeller, og Rikshospitalet oppgir at det er svært få pasienter det dreier seg om.

Ventetiden skal alltid være et resultat av en medisinsk faglig vurdering om prioritet. Helse Sør-Øst RHF forsikrer meg om at kirurgisk behandling av barn med alvorlige tilstander eller tilstander hvor venting kan føre til at helsetilstanden forverres til invaliditet og uførhet, skal prioriteres høyt i klinikken. Den informasjonen som er innhentet tyder også på barn generelt prioriteres høyt, og at ventetiden som følge av dette normalt er kort.

Lov om pasientrettigheter og prioriteringsforskriften gjelder slik det fremgår av rundskriv IS-12/2004 Lov om pasientrettigheter § 2-1:

”I de tilfellene der endelig diagnose er fastlagt idet pasientens helsetilstand er vurdert, skal det settes en frist for når spesialisthelsetjenesten senest skal yte helsehjelp. Fristen skal settes til et konkret tidspunkt, som sikrer at behandlingen både kan påbegynnes og fullføres som et medisinsk forsvarlig forløp.”

Siden den aktuelle behandlingen kan foregå ved de fleste helseforetak, vil Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med møter med helseforetakene om driftsavtaler og budsjett for 2009 forsikre seg om at helseforetakene setter inn tiltak for å anvende prioriterings-forskriften på riktig måte.

Jeg viser også til prosjektet ”Rett prioritering” i Helsedirektoratet, hvor man arbeider for å komme frem til veiledere for anvendelse av prioriteringsforskriften. I denne forbindelse vil det fra Helse Sør-Øst RHF sin side bli satt inn tiltak for å forsikre at forskriften anvendes i samsvar med intensjonene.