Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:215 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 11.11.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Er statsråden enig med undertegnede i at AOF ikke kan benytte betegnelsen daghøyskole på det undervisningstilbudet som er etablert i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad, og at feilaktig bruk av høyskolebetegnelsen kan ha ført til at disse institusjonene har fått utrettmessig tildelt offentlige midler?

Begrunnelse

AOF har etablert og drevet daghøyskole i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad i 12-15 år. Tilbudet er et kurstilbud rettet mot arbeidsledige og sosialklienter. Lov om universitet og høyskoler skisserer flere forutsetninger som må oppfylles for å kunne bruke betegnelsen høyskole. Ingen av de tre nevnte daghøyskolene er akkreditert for utdanning på tertiærnivå ifølge NOKUT. AOF Sarpsborg ble i sommer politianmeldt for uriktig innrapportering av kurs. Daghøyskolen ble trukket frem som en av de avdelingene hvor det hadde vært problem, men undertegnede har fått opplyst fra politiet at daghøyskolen ikke berøres av den saken som nå er under etterforskning.
Daghøyskolen i de respektive tre byene har gjennom årenes løp gjentatte ganger søkt vertskommunene om økonomisk tilskudd, og mottatt betydelige beløp fra kommunene. På samme måte har daghøyskolene vært en del av søkergrunnlaget overfor fylkeskommunen i forhold til tilskudd til voksenopplæring for særskilte målgrupper. Det har også vært søkt om statlige midler.
De bevilgende myndigheter har forholdt seg til en søknad fra en høyskole, noe som etter undertegnedes oppfatning kan ha forledet enkelte til å tro at opplæringstilbudet har vært av en helt annet kvalitet, omfang og nivå i forhold til det tilbud som faktisk har blitt gitt.
I tillegg kan nevnes at Aetat lokalt i flere saker ikke har godkjent opplæring på daghøyskolen som nødvendig og hensiktsmessig og at det fra Aetat lokalt har blitt vektlagt at kursene ved daghøyskolen ikke gir formell yrkeskompetanse eller vil være tilstrekkelig for at vedkommende bruker kommer i arbeid.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn angående AOFs bruk av betegnelsen Daghøyskole.

Representanten Gåsvatn spør om jeg er enig i at AOF ikke kan benytte betegnelsen Daghøyskole på det undervisningstilbudet som er etablert i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad, og at feilaktig bruk av høyskolebetegnelsen kan ha ført til at disse institusjonene har fått utrettmessig tildelt offentlige midler?

Lov om universiteter og høyskoler § 7-2 første ledd slår fast at Kongen fastsetter navn for statlige universiteter og høyskoler. Private universiteter og høyskoler fastsetter selv sitt navn. Universiteter og høyskolers egennavn skal beskrive hvilken institusjonskategori institusjonen tilhører. I § 7-2 andre ledd fastslås det at betegnelsen høyskole bare kan benyttes av institusjoner som er akkreditert som høyskole eller som er akkreditert for å tilby enkeltstudier etter denne lov.

Videre slår § 7-2, tredje ledd fast at departementet, ved forskrift eller enkeltvedtak, kan forby bruk av institusjonsbetegnelse eller navn som uriktig gir inntrykk av å ha slik godkjenning, eller som er egnet til å forveksles med en betegnelse nevnt i annet ledd.

Det vises også til § 7-2, femte ledd i nevnte lov hvor det heter at den som i strid med bestemmelsene i denne paragraf forsettlig eller uaktsomt bruker en vernet institusjonsbetegnelse, kan straffes med bøter.

Av dette følger at om AOF bruker betegnelsen Daghøyskole på studiet sitt uten at det er akkreditert som høyere utdanning, er det i strid med loven.

AOF Norge mottar statlig støtte som studieforbund. AOF fordeler støtten videre til studieorganisasjonene. Statlig tilskudd til studieforbund er ikke knyttet til en forutsetning om at studieorganisasjonene er akkreditert som høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet har ikke informasjon om eventuell økonomiske støtte AOF kan ha mottatt fra fylkeskommune eller kommuner, og kan følgelig ikke kommentere om den urettmessige bruken av betegnelsen høyskole kan ha hatt betydning for tildeling av støtte.

Departementet har i brev av 10. november informert AOF om at bruken av betegnelsen Daghøyskole er i strid med loven.