Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:218 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 11.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2003 og ble obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger året etter. Den har nå virket i 5 år. Det er viktig å vite om loven fungerer etter sin hensikt, og om det kan gjøres enkle justeringer for mer effektiv måloppnåelse. Loven er svært detaljert, og etter noen års virkning kan det være hensiktsmessig med videre fullmakter til kommunene.
Når vil statsråden foreta en evaluering av loven?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Et evalueringsoppdrag om introduksjonsordningen ble lyst ut våren 2006, og Forskningsstiftelsen Fafo fikk oppdraget i samarbeid med Institutt for Samfunnsforskning (ISF). Deres evalueringsrapport (Fafo-rapport 2007:34 - Med rett til å lære og plikt til å delta - En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger) ble sluttført og presentert i desember 2007.

Formålet med evalueringen var å kartlegge hvorvidt introduksjonsordningen etter introduksjonsloven er implementert i kommunene, at de sentrale virkemidlene i loven virker etter hensikten, og at ordningen har de forventede effekter i forhold til formålet om å styrke målgruppens mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Ett av hovedfunnene i evalueringen er at kommunene gjennomgående er positive til innføringen av introduksjonsordningen. De viktigste elementene i loven er i stor grad iverksatt i de kommunene som bosetter flyktninger. Loven har bidratt til nye metoder i arbeidet med nyankomne flyktninger. Flere flyktninger kommer nå i arbeid eller går videre til det ordinære utdanningssystemet, færre søker sosialhjelp, de lærer norsk fortere og de blir bedre kvalifisert for arbeidslivsdeltakelse.

Spørreskjemaundersøkelsen og de kvalitative intervjuene med ansatte i utvalgte kommuner viser at kommunene er positive til lovfestingen av introduksjonsordningen, og at de opplever en politisk vilje i egen kommune til å prioritere arbeidet. Loven har også medført positive endringer i organiseringen og arbeidsmetoder. Kommunene jobber mer målrettet og systematisk med denne målgruppen enn tidligere, samarbeidsrelasjonene mellom ulike aktører i forvaltningen har blitt bedre og oppfølgingen av den enkelte deltaker er tettere. Arbeidsverktøyene kartlegging og individuell plan oppleves som nyttige.

Kommunene vurderer at loven legger sterkere føringer på kommunenes arbeid enn tidligere, men de opplever likevel at de fortsatt har et stort handlingsrom til å avgjøre hvordan de vil organisere det lokale arbeidet, og hva de prioriterer innenfor de rammene loven setter. Dette har resultert i en rekke ulike organisatoriske løsninger. Nærmere 40 prosent av kommunene er nå med i et interkommunalt samarbeid.

Mitt departement følger utviklingen av kommunenes arbeid med introduksjonsloven og vil foreslå justeringer av loven dersom det er nødvendig for å oppnå enda høyere resultater.