Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:220 (2008-2009)
Innlevert: 05.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 14.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Det er betydelig uro i Nordlandssykehuset på grunn av forslag om på nytt å endre organisasjonsmodellen. Klinikkmodell skal innføres og all ledelse for de tre sykehusene skal samles i Bodø. Lofoten sykehus har nylig vært igjennom en omfattende omorganisering og drives som den beste enheten i Nordlandssykehuset. Det kan ikke være rett at de to lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen nå skal splittes opp og fjernstyres fra ulike klinikker i Bodø.
Hva vil statsråden gjøre for å stanse denne skjulte nedbyggingen?

Begrunnelse

Lofoten sykehus er kommet langt på vei med å utvikle en "klinikk Lofoten" ved å bruke et felles sengeareal og satse på tverrfaglig samarbeid mellom indremedisin, kirurgi, gynekologi og psykiatri. Samarbeidet mellom gynekologi og kirurgi sørger for at det finnes en forsvarlig og trygg beredskapsordning for keisersnitt i Lofoten. Klinikkdannelsen vil gå på tvers av dette samarbeidet, dra en skillelinje mellom tett samarbeidende fagområder, og ødelegge resultatet av et langt prosessarbeid. Dette må være i strid med den nye helsereformen som skulle føre til desentralisering og forsterkning av det lokale helsefaglige miljøet. Samarbeidet mellom sykehusene og primærhelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen vil også bli skadelidende dersom all ledelse samles i Bodø. Dette må jo også etter Kristelig Folkepartis mening, være en utvikling som går på tvers av de målsettinger helseministeren har for å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten i helsevesenet. En burde jo i alle tilfelle vente på det nedsatte utvalgets konklusjoner før en på nytt river opp i godt fungerende strukturer.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene skal ”sørge for” at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. De regionale helseforetakene står i utgangspunktet fritt til å organisere dette tilbudet innenfor de rettslige rammer som finnes. Et krav til organiseringen er at den skal legge til rette for at det kan tilbys og ytes forsvarlige helsetjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Det regionale helseforetakets ansvar for et helhetlig tilbud til befolkningen i helseregionen, herunder organisering av dette, tilsier at det vil være svært uheldig dersom departementet, som eier, overtar styringen av enkelte lokale og regionale prosesser.

Jeg er kjent med at saken du viser til er behandlet i styret i Nordlandssykehuset den 13. november 2008, styresak 52/08. Jeg er orientert om at styret i denne saken har pålagt direktøren å etablere en lederfunksjon lokalt både i Vesterålen og Lofoten. Dette for å motvirke de bekymringene blant annet du uttrykker med hensyn til mangel på lokal ledelse. Den lokale ledelsen skal, slik jeg har forstått det, inngå i direktørens ledergruppe. Den lokale ledelsen skal ha et koordineringsansvar mellom klinikkene/fagene lokalt samt videreutvikle samhandlingen internt i helseforetaket og mellom helseforetaket og primærhelsetjenesten.