Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:244 (2008-2009)
Innlevert: 10.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Besvart: 17.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om ny fordeling av pensjonspriser i forhold til høy og lav mva.-sats for hotellvirksomhet. Forslaget med sjablonregel gjør at det ikke lenger vil være mulig å fastsette kostpris for frokost etter det som reelt fortæres. Frokostprisen og mva.-belastningen vil svinge med romprisen. Et rom til 1000 kroner har 100 kroners frokost og et dobbelt så dyrt rom har dobbelt så dyr frokost samme sted.
Mener finansministeren dette vil bli en tjenlig ordning for bransjen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er riktig som representanten Flåtten sier at Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om ny fordeling av pensjonspriser mellom henholdsvis serveringstjenester som avgiftsbelegges med 25% og overnattingstjenester som avgiftsbelegges med 8%.

En eventuell ny forskrift vil erstatte dagens forskrift 28. november 1977 nr. 1 som inneholder valgfrie sjablongbestemmelser. Sjablongene skal være lite i bruk fordi de gir et for høyt avgiftsgrunnlag.

Forslaget om obligatoriske sjablonger for overnatting med frokost er utarbeidet på bakgrunn av blant annet en rapport utarbeidet i september 2004 av Rambøll Norge AS på vegne av Nærings- og Handelsdepartementet. I rapporten blir blant annet hotellbransjen omtalt, og det foreslås regelverksforenklinger i form av pensjonskalkyler i hotellbransjen. Bransjen uttrykte overfor Rambøl Norge AS et ønske om faste kalkyler også for salg av overnatting med frokost.

Fra 1. september 2006 ble omsetning av overnattingstjenester merverdiavgiftspliktig med lav sats (8%). Dette har trolig redusert bransjens administrative byrder når det gjelder merverdiavgiftsregelverket. Fordi det etter regelverket skal oppkreves forskjellig sats for henholdsvis serveringstjenester og overnattingstjenester antar Finansdepartementet at det likevel er behov for forenklingsbestemmelser på området.

Skattedirektoratet er delegert kompetanse til å fastsette en ny forskrift. Som ledd i dette arbeidet har direktoratet sendt et utkast til ny forskrift på høring til Den norske Revisorforeningen NARF, NHO Reiseliv og skattekontorene. Høringsfristen er 15. november 2008.

Det er satt som forutsetning for delegeringen at direktoratet skal utarbeide forenklingsbestemmelsene i samarbeid med bransjen. Jeg vil avvente høringsuttalelsene før jeg gjør meg opp en formening om bransjen er tjent med obligatoriske sjablongregler. Dersom det skulle vise seg at bransjen ikke er tjent med obligatoriske sjablonger, vil hovedargumentet for en slik løsning falle bort. Jeg legger til grunn at Skattedirektoratet i så fall vil revurdere forslaget.