Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:224 (2008-2009)
Innlevert: 05.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 14.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til skriftlig spørsmål, nr 15:148 (2008-2009), der undertegnede tar opp bemanningssituasjonen til politiet i Kongsberg. Viser også til Laagendalsposten 5. nov., der det fremkommer at det kun var en politibetjent på vakt i Kongsberg natt til søndag 19. okt.
Har justisministeren oversikt om dette har skjedd flere ganger i 2008, om det er flere enn to tilfeller i 2008 der politiet i Kongsberg har vært uten dagbemanning i helgene, og kan justisministeren garantere at dette ikke skjer igjen?

Begrunnelse

I samme svar hadde det vært fint å få tilsvarende oversikt for resten av landet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Først vil jeg vise til det svar som ble sendt i forbindelse med skriftlig spørsmål nr. 148, som er datert herfra den 30. oktober 2008. Her ble det redegjort både for den generelle bemanningssituasjonen i politiet og den spesielle situasjonen for politiet i Kongsbergregionen.

Spørsmål nr 224 har vært forelagt Politidirektoratet til uttalelse. I sitt innspill til svar viser Politidirektoratet til svar på spørsmål nr. 148, datert 28. oktober 2008. Politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt opplyste den gang at Kongsberg politistasjon ikke har kunnet bemanne patrulje på dagtid, to helger i en månedsperiode høsten 2008.

Politidirektoratet har innhentet tilleggsinformasjon i sakens anledning og kan opplyse at dette ikke har skjedd tidligere i 2008 i region Rollag, Flesberg og Kongsberg. Politidirektoratet opplyser også at når det ikke er politidekning i denne regionen er patruljen i Eiker nærmest. Utrykningstiden fra Eiker til Kongsberg er ca 10-20 minutter.

Det er ikke en ønsket situasjon at Kongsberg, Rollag og Flesberg er uten politipatruljer på noen tid av døgnet. Politimesteren i Søndre Buskerud opplyser at situasjonen i Kongsberg er spesiell i forhold til andre deler av politidistriktet og at regionen har flere langtidssykemeldinger. Som en følge av at politifolk i større grad nå enn tidligere verner om sin fritid, har det derfor vært vanskelig å erstatte disse sykemeldinger med overtidsbetalt tjeneste og patruljene har ikke kunnet vært oppbemannet.

Politiet står overfor en helt ny situasjon etter at politifolk har begynt å verne om fritiden sin på en helt annen måte enn tidligere. De har sluttet å melde seg frivillig til overtid, og de er heller ikke tilgjengelig når det oppstår sykdom rett før mønstring til et tjenestesett.

Det er liten tvil om at trykket av medieoppslag fra Politiets Fellesforbund den senere tid kan være med på å skape unødig frykt blant publikum. Det er etter min mening viktig å ikke krisemaksimere når det gjelder situasjonen i politiet. Rapporter departementet har mottatt fra politimestrene viser at det til tross for de utfordringene politiet nå står overfor, rapporteres at vi fortsatt har et forsvarlig polititjenestetilbud i distriktene.

Jeg vil minne representanten Rytman om at politi- og lensmannsetatens budsjett har hatt en vesentlig økning dersom vi ser det over en noe lengre perioden. Budsjettet var 4,7 milliarder kr i 1997 og 7,9 milliarder kr i 2005. I 2009 har vi foreslått det økt til 9,8 milliarder kr.

Politiets budsjett er nominelt økt med ca 2 milliarder kroner etter at vi overtok. Reelt er økningen på 800 millioner kroner. Ved å sammenligne saldert budsjett for 2008 med saldert budsjett for 2009 er det en økning på 216 mill. kr under kategori 06.40 Politi og påtalemyndighet. I tillegg kommer kompensasjon for pris- og lønnsvekst.

DNA-reformen fullføres i 2009. Budsjettet er foreslått økt med 37,3 millioner kroner for blant annet å finansiere helårsvirkningen av DNA-prosjektet. I tillegg til satsingen på DNA, foreslås det i 2009 å bevilge 561 millioner kroner til Nødnett, for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn. Dette er to store prosjekter som vil forbedre politiets hverdag i betydelig grad og være med på å frigjøre ressurser til å øke politiinnsatsen i landet.

I tillegg er det lagt inn bevilgninger til oppstart av Barnehus i Oslo, politiposter i Oslo, oppfølging av forslag til voldtektsutvalget, økt støtte til Alternativ til vold (ATV), tilskudd til Frontex med mer.

I regjeringen må vi prioritere, og innen justissektoren har jeg som første prioritet hatt målsettingen om å bygge ned soningskøene. Dette er nå så godt som nådd og det har også stor betydning for politiet ved at det er lettere å få varetektsplasser i nærheten. Politiets budsjett er styrket, og det er nå viktig å se hva de enkelte politidistrikt og særorgan får i tildeling i 2009.

Alle tiltak som er nevnt over er tiltak som vil øke politikraften og gjøre politiet i bedre stand til også å bemanne sine patruljer, både på kort og lang sikt.

Imidlertid er det dessverre ikke en kortsiktig løsning på bemanningskrisen. Under Bondevik II regjeringen 2002 – 2005 ble det tatt opp til sammen 1 128 studenter ved Politihøgskolen (PHS). Erfaringene har vist at opptakene ved PHS har vært for lave, noe som har ført til mangel på politiutdannet personell. Det rekordhøye opptaket

til PHS de to siste årene på 432 studenter, er derfor foreslått økt til 552 studenter i 2009. Dette er det høyeste opptaket av studenter ved PHS etter at PHS ble etablert. Det betyr at i perioden 2006-2009 vil opptaket ved PHS være på til sammen 1 776 studenter, dvs nesten 650 flere enn under Bondevik II regjeringen.

Jeg mener at vår regjerings tiltak i justissektoren de tre årene vi har virket og den utdanningsraten som nå er satt i gang ved Politihøgskolen, vil være svært viktige tiltak for at Søndre Buskerud politidistrikt og landet for øvrig, skal bli satt i enda bedre stand til å betjene sitt publikum i fremtiden.