Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:229 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 17.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kostnader for flytting av ledninger og rør i traseen der Bybanen i Bergen nå bygges belastes vann- og avløpsregnskapet. Dette innebærer at innbyggerne i Bergen i budsjettet for 2009 kan få en økning i vann- og avgiftsgebyret på grunn av at Bybanen bygges. Det virker urimelig at ikke alle kostnader som skyldes byggingen av Bybanen belastes dette prosjektet, men kan belastes andre tjenesteområder.
Vil statsråden sørge for å rydde opp i dette - slik at bygging av Bybanen i Bergen ikke medfører økte vann og avløpsgebyr i Bergen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter vegloven § 32 må ledningseier ha tillatelse fra vegmyndighetene for å legge ledninger innenfor 3 meter fra vegkanten. Slike tillatelser etter vegloven § 32 gis på vilkår om flytteplikt og kostnadsansvar. Statens vegvesen har inntatt det standpunkt at det å bygge Bybanen i Bergen er et formål som faller inn under veglovens saklige virkeområde. Ledningseierne kan da pålegges å flytte ledningene dersom ledningene må flyttes av hensyn til veginteressen. Denne bestemmelsen gjelder for alle ledningseiere, enten ledningseier er en offentlig etat som vann- og avløpsetaten eller en privat ledningseier.

Konsekvensene av dette er at vann- og avløpsetaten, på linje med andre ledningseiere som har sine ledninger liggende i bybanetraséen, er pålagt å flytte ledningene og bære kostnaden ved dette. Bergen kommune har akseptert dette og er innstilt på å dekke kostnadene ved flytting av vann og avløp.

Alle ledningseiere i bybanetraséen må behandles likt. Å gjøre unntak for vann- og avløpsetaten vil bryte med vegloven § 32 og den praksis som er etablert i forhold til denne bestemmelsen.

Jeg kan samtidig opplyse at Statens vegvesens standpunkt om at bygging av bybane, som et alternativ til vegutbygging i tradisjonell forstand, utløser krav om flytteplikt og kostnadsansvar etter vegloven § 32, er et spørsmål som er brakt inn for domstolen. Saken skal behandles av Bergen tingrett i uke 46.