Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:230 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 13.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan ser statsråden på prosjekter som Adam i fengsel - pappagrupper for de innsatte i regi av familievernkontoret i Egersund, og hvordan kan en sikre videreføring og videreutvikling av dette og lignende prosjekter som vil dyktiggjøre de innsatte til et liv utenfor murene?

Begrunnelse

Familievernkontoret i Egersund har hatt et nært samarbeid med Åna fengsel om pappagrupper for de innsatte, og de har planer om å videreutvikle dette arbeidet. Målet er å hjelpe de innsatte til å takle livet når de kommer ut av fengsel. Familievernkontoret har søkt Justisdepartementet om økonomisk støtte, men får til svar at posten til frivillige organisasjoner er delt ut for 2008 og at de kan søke for 2009. Familievernkontoret kan neppe regnes som en frivillig organisasjon. Familievernkontoret vil kunne være en viktig aktør i arbeid med å hjelpe de innsatte ut i samfunnet dersom det settes av midler til det.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg deler synet på behovet for pappagrupper eller lignende tilbud om veiledning i rollen som foreldre. Å være fratatt friheten innebærer at man er avskåret fra jevnlig nærkontakt med barna, samtidig som en del innsatte strever med egne vansker som kan hindre god omsorg. I Stortingsmelding nr. 37 2007 - 2008 ”Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn” legges det derfor stor vekt på å styrke kontakten med familie og nære pårørende, også gjennom foreldreveiledning og samlivskurs.

Familievernkontoret i Egersund har drevet pappagrupper i Åna fengsel - ”Adam i fengsel” - som et treårig prosjekt. Prosjektet fikk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektperioden utløp i 2008, og det er ikke bevilget midler til videreføring av prosjektet utover prosjektperioden.

Familievernkontoret i Egersund søkte i oktober 2008 om midler fra Justisdepartementet for støtte til en videreføring og videreutvikling av prosjektet for ytterligere 3 år. Søknaden ble vurdert i forhold til post 70, tilskudd til frivillige organisasjoner, men avslått med begrunnelse om at fristen for å søke om tilskudd for 2008 løp ut den

1. februar 2008.

Jeg er enig i stortingsrepresentantens innvending om at Familievernkontoret neppe kan regnes som en frivillig organisasjon. Da familievernkontorene ligger inn under Barne-, ungdoms- og familieetaten vil det være naturlig også å ta kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet i forhold til denne type tiltak.

For å sikre en dyktiggjøring av de innsatte i rollen som foreldre har Kriminalomsorgen etablert pappa- og mammagrupper i flere fengsler, der målet er å ivareta barnets behov når far eller mor gjennomfører fengselsstraff. De innsatte får et kombinert kursopplegg og aktivitetstiltak i forbindelse med besøk av barn. Innsatte får basisopplæring i hva barn trenger fra voksne og hvilke utviklingstrinn barn gjennomgår fra de første leveår og frem til de er godt over tenårene. Gruppene ledes av fengselsansatte med særlig kunnskap på feltet. Som supplement kommer tilsatte fra barnevern og helsestasjoner og bidrar i undervisningen.

Barne- og likestillingsdepartementet har utviklet et eget kurs i foreldreveiledning som tilbys ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Kurset gir fengsels- og friomsorgsansatte kompetanse til å kunne gjennomføre foreldreveiledningsgrupper, og gi individuell veiledning til innsatte og domfelte som er rettet mot foreldrerollen. Siktemålet er å dyktiggjøre de innsatte som foreldre, også etter løslatelse. Programmet er et samarbeid mellom KRUS, Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Kriminalomsorgen tar sikte på å tilby pappa/mamma-programmer og foreldreveiledning som et landsdekkende tilbud.