Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:231 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsråden medvirke til at brua over Brandangersundet i Gulen kommune realiseres så snart som mulig, i tråd med tidligere planer?

Begrunnelse

Øyene i ytre Gulen har ikke fastlandsforbindeler, og dagens fergetilbud oppfattes som utilstrekkelig. I lang tid har lokalbefolkningen og bedrifter i regionen ventet på ei bru over Brandangersundet.
Brua skulle etter opprinnelige planer være ferdigstilt i løpet av 2008, men prosessen ser ut til å trekke ut i tid. Det fraktes jevnlig store mengder oppdrettsfisk fra ytre Gulen til fastlandet, som skal eksporteres ut av landet. For befolkningen og næringsdrivende i Ytre Sogn er det nå vesentlig at brua realiseres innenfor kort tid.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Brua over Brandangersundet inngår i fylkesvegprosjektet Fastlandssamband Ytre Gulen (strekningen Sløvåg – Ånneland på fv 4). Jeg har fått opplyst at brua skal bygges som såkalt nettverksbuebru. Det er lagt til grunn at kostnadene ved denne brutypen er vesentlig lavere enn ved andre aktuelle brutyper, men den valgte brutypen setter særlige krav til prosjekteringen, som har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Jeg er kjent med at Vegdirektoratet regner med at brua kan godkjennes i løpet av kort tid. Etter godkjenningen vil kontraktsgrunnlaget bli ferdigstilt, og arbeidene vil bli utlyst.